6. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 5. redne seje, z dne 24.03.2015

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
6. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 22. aprila 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 5. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2013 in leto 2014

Uvodna obrazložitev in sklep

Varnostna ocena za leto 2013 in za leto 2014

Priloga 1

Priloga 2

2. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo" za leto 2014

Obrazložitev in sklep

Letno poročilo

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2014

Gradivo

Splošni del Zaključnega računa Proračuna

Posebni del Zaključnega računa Proračuna

Priloge

5. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila

Gradivo

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - druga obravnava

Gradivo

Amandmaji

7. Pravilnik o izplačilu avtorskih honorarjev in sejnin urednika in članov uredniškega odbora

Gradivo

8. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

Gradivo

9. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2015

Gradivo

10. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016

Gradivo

Priloge

11. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev; Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika ter članov in namestnikov Občinske volilne komisije; Sklep o soglasju k imenovanju gospoda Marka Juvana iz Obči

Gradivo

Priloge

12. Razširitev dnevnega reda: Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- komandir Policijske postaje Domžale, g. Metod VIDMAR, k 1. točki dnevnega reda,
- vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, gospa Irena KARČNIK, k 1. in 2. točki dnevnega reda,
- odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- člani občinske uprave Občine Trzin.