3. izredna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 33. in 42. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
3. izredno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 15. novembra 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Uvodna obrazložitev in sklep

Priloga - predlog cene

2. Mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • v. d. ravnateljice Osnovne šole Trzin, ga. Jana KLOPČIČ, k 1. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.