13. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 12. redne seje, z dne 20. 5. 2020

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
13. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 17. junija 2020 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 12. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga izvaja JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o. za leto 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo za leto 2019

2. Seznanitev občinskega sveta z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2019 ter sprejem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in Enote vrtca Žabica za leto 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Priloga

Letno poročilo OŠ Trzin za leto 2019

3. Predlog Statuta Občine Trzin - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog Statuta Občine Trzin

4. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Skupna premoženjska bilanca

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

7. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika Občine Trzin v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • ga. Marjeta STRAŽAR, direktorica JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o., k 1. točki dnevnega reda,
  • ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, k 2. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

            Župan Občine Trzin
                 Peter LOŽAR