16. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20)

SKLICUJEM
16. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 16. decembra 2020 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

 Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 11. 2020

Zapisnik

2. Seznanitev z Idejno zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Idejna zasnova

Grafične priloge

3. Seznanitev s Predinvesticijsko zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Predinvesticijska zasnova Večnamenske športne dvorane Trzin

4. Investicijski program Večnamenske športne dvorane Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Investicijski program Večnamenske športne dvorane Trzin

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

7. Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - druga obravnava

Gradivo

8. Sklep o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje 2016-2020

Gradivo

9. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2021 v Občini Trzin

Gradivo

10. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin

Gradivo

11. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2021

Gradivo

12. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2021

Gradivo

13. Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2021

Program dela OS za leto 2021

14. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

15. Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

Uvodna obrazložitev in sklep

Priloga

16. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • g. Matevž VRHOVNIK, direktor Tria studio d. o. o., k 2. točki dnevnega reda,
  • g. Primož PRAPER, direktor EUTRIP d. o. o., k 3. in 4. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR