18. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20)

SKLICUJEM
18. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 24. marca 2021 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

 Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 2. 2021

Zapisnik 17. redne seje, z dne 17. 2. 2021

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2020

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK

4. Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin

5. Obvezna razlaga 23. in 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20, 11/20 in 14/20)

Gradivo

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

7. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

8. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0002/2021-2
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR