JAVNA RAZGRNITEV Odloka o sprem. in dopoln. Odloka o ZN za OIC Trzin - spremembe 2009