22. redna seja in VOLILNI ZBOR

Zapisnik

Zapisnik 21. redne seje, dne 27. 09. 2017

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
22. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN in VOLILNI ZBOR za izvolitev predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017 

Seja, vključno z volilnim zborom, bo v sredo, 18. oktobra 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 21. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

Priloga

2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

Priloga

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale - skrajšani postopek

Gradivo

Priloga

5. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2018

Gradivo

6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2018

Gradivo

7. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017

Gradivo

8. Seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

9. Volilni zbor za izvolitev predstavnika OT (elektorja): Sklep o imenovanju volilnega odbora in Sklep o izvolitvi predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • predstavnica Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj, ga. Sonja ROZMAN, k 1. točki dnevnega reda,
  • predstavnica podjetja Realis informacijske tehnologije, d.o.o., ga. Ana STIPLOŠEK, k 2. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

  Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR