6. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 5. redne seje, z dne 27. 3. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
6. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 24. aprila 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 5. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Roje za leto 2018; Knjižnice Domžale za leto 2018; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2018; Glasbene šole Domžale za leto 2018 in Osnovne šole Trzin za leto 2018

Uvodna obrazložitev in sklepi

Poročilo OŠ Roje

Poročilo Knjižnice Domžale

Poročilo Glasbena šola Domžale

Poročilo OŠ Trzin

Poročilo MMK

2. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica

Gradivo

Priloga

3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2018

Gradivo

6. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2018 - skrajšani postopek

Gradivo

Zaključni račun - splošni del

Zaključni račun - posebni del

Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa

Posebne priloge

7. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019

Gradivo

8. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2019

Gradivo

9. Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2018

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročila

10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika ter članov in namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin

Gradivo

Priloga

11. Razširitev dnevnega reda: Sklep o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • ga. Andreja ŠKRLJ, v. d. ravnatelja Osnovne šole Roje, ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, direktorica Knjižnice Domžale, ga. Zora TORKAR, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik in ga. Andreja HUMAR, ravnateljica Glasbene šole Domžale, vse k 1. točki dnevnega reda,
  • ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, k 1. in 2. točki dnevnega reda,
  • ga. Irena KARČNIK, vodja skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo, k 3. točki dnevnega reda, 
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR