7. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 7. redne seje z dne 08.06.2011

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
7. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 08. junija 2011 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 5. in 6. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Poročilo o kvaliteti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2010; Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2010; Poročilo o izvajanju javne službe odvod odpa

Poročila - gradivo

Poročila

2. Predlog spremembe cene za socialnovarstveno storitev "pomoč družini na domu"

Potrditev cene - gradivo

Priloga - predlog Doma počitka Mengeš

3. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2010

Ocena izvajanja OPV - sklep

Varnostna ocena in poročilo Medobčinskega inšpektorata

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju ZiR in CO v Občini Trzin v letu 2010

Poročilo o opravljenih aktivnostih - sklep

Poročilo

Priloga

6. Sklep o prenehanju veljavnosti Tarife občinskih upravnih taks

Sklep

Priloga

7. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2010

Seznanitev s premoženjsko bilanco

Premoženjska bilanca

8. Sklep o imenovanju glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev

Predlog sklepa o imenovanju

Priloga

9. Sklep o začasni popolnitvi sestave delovnih teles občinskega sveta

Sklep

10. Predlog sklepa o soglasju k pridružitvi občin Cerklje na Gorenjskem in Moravče v solastnino komunalne infrastrukture (sistem CČN)

Predlog sklepa

Popravek obrazložitve

11. Sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trzin za leti 2011 in 2012

Gradivo

Priloga

Popravek sklepa

12. Razširitev dnevnega reda s točko: Sklep o seznanitvi s prenehanjem mandata člana občinskega sveta Valentina Kolenca

Sklep

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- predstavniki podjetja JKP Prodnik d.o.o., k 1. točki dnevnega reda; (g. Aleš Stražar, g. Matej Kovačič in ga. Ingeborg Waschl),
- predstavnik Doma počitka Mengeš, k 2. točki dnevnega reda,
- g. Božidar Fekonja, komandir PP Domžale in ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovvica, mengeš, Moravče in Vodice k 3. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.