19. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 18. redne seje, z dne 10.10.2012

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
19. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 21. novembra 2012 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 18. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Predlog Proračuna za leto 2014 - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2014

Proračun Občine Trzin za leto 2014- splošni del

Proračun Občine Trzin za leto 2014 - posebni del

Načrt razvojnih programov za leto 2013 - 2016

2. Predlog znižanja cen programov razvojnega oddelka vrtca Osnovne šole Roje

Obrazložitev in sklep

Priloge

3. Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin

Obrazložitev in sklep

Predlog Pravilnika

Pravilnik - delovni pripomoček

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin

Obrazložitev in sklep

Predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika

Pravilnik - delovni pripomoček

7. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2013

Gradivo

8. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2013

Gradivo

9. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2013 v Občini Trzin

Gradivo

Priloga

10. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestil za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2013 v Občini Trzin

Gradivo

11. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2013

Gradivo

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - hitri postopek

Gradivo

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi v Občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

Amandma št. 1

Amandma št. 2

Amandma št. 3

Amandma št. 4

Amandma št. 5

14. Volitve in imenovanja: Sklep o soglasju k podaljšanju mandata g. Viktorja Jemca iz Občine Lukovica v Svetu Osnovne šole Roje

Gradivo

Priloga

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca Bogataj, k 2. točki dnevnega reda,
- vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ga. Irena Karčnik, k 5. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.