3. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 2. redne seje, z dne 03.12.2014

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
3. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 17. decembra 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 2. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Predhodno mnenje Občinskega sveta Občine Trzin k Strateškemu načrtu javnega zavoda Knjižnica Domžale za obdobje 2014 - 2019

Gradivo

Strateški načrt Knjižnice Domžale

2. Seznanitev s Končnima poročiloma Nadzornega odbora

Gradivo

3. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014 II

Uvodna obrazložitev rebalansa in Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2014 - 2017

Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014

4. Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2015 - 2018

Gradivo

5. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin

Gradivo

6. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišlča za leto 2015 v Občini Trzin

Gradivo

7. Proračun Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016

Uvodna obrazložitev s sklepom

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015 - prva obravnava

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016 - prva obravnava

Splošni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016 - prva obravnava

Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016 - prva obravnava

Načrt razvojnih programov za l. 2015 - 2018 - prva obravnava

Načrt razvojnih programov za leto 2016 - 2019 - prva obravnava

Obrazložitev predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2015 - prva obravnava

Obrazložitev predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - prva obravnava

Priloge

7.1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016

Gradivo

8. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trzin v obdobju januar - marec 2015

Gradivo

9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin; Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin

Gradivo

11. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, direktorica Knjižnice Domžale, k 1. točki dnevnega reda,
- ga. Katarina KADUNC, predsednica prejšnjega nadzornega odbora, k 2. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.