12. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 11. redne seje, z dne 10.02.2016

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
12. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 16. marca 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 11. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2015 in Poročilo CAT za leto 2015

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o izvajanju pomoči na domu

Poročilo CAT

2. Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog CSD

3. Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2015

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Obvezna razlaga tretje alineje 1.3. odstavka 82. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/2010, 1/2013)

Gradivo

6. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2017

Proračun Občine Trzin za leto 2017 - splošni del

Proračun Občine Trzin za leto 2017 - posebni del

Načrt razvojnih programov za leto 2017 - 2020

Obrazložitve Proračuna Občine Trzin za leto 2017

Priloga

7. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2017

Gradivo

8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2015

Gradivo

9. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2016

Gradivo

10. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora

Gradivo

11. Volitve in imenovanja: 11.1. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin; 11.2. Imenovanje člana Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale; 11.3. Imenovanje predstavnika javnosti v senatu za r

Gradivo

Priloga