13. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 12. redne seje, z dne 16.03.2016

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
13. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 13. aprila 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 12. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2015 in Seznanitev s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2015

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2015

Letno poročilo o delovanju programa Svit za leto 2015

2. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za leto 2015; Osnovne šole Roje za leto 2015; Knjižnice Domžale za leto 2015; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2015 in in Glasbene šole Domžale za leto 2015

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo OŠ Trzin za poslovno leto 2015

Letno poročilo OŠ Roje za leto 2015

Letno poročilo Knjižnice Domžale za leto 2015

Letno poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2015

Letno poročilo Glasbene šole Domžale za leto 2015

3. Obravnava in potrditev cene storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Gradivo

Elaborat

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2015

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo in zaključni račun

6. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila

Gradivo

7. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2015 - skrajšani postopek

Gradivo

Zaključni račun - splošni del

Zaključni račun - posebni del

Priloge

8. Seznanitev z dokončnim poročilom nadzornega odbora o nadzoru nad stroški izvedbe protokolarnih dogodkov za leto 2014

Gradivo

9. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2016

Gradivo

10. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Gradivo

Priloga

11. Sklep o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorekega načrta (OPPN) za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE- 1. del

Gradivo

Priloge

12. Razširitev dnevnega reda: Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Gradivo

Priloge