19. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 18. redne seje, z dne 22.02.2017

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
19. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 12. aprila 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 18. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2016 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo o delovanju Programa Svit v letu 2016

Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale

2. Poročilo o izvajanja pomoči na domu v občini Trzin za leto 2016 in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o izvajanju pomoči na domu

Poročilo CAT

3. Seznanitev občinskega sveta z letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za leto 2016; Osnovne šole Roje za leto 2016; Knjižnice Domžale za leto 2016; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2016 in Glasbene šole Domžale za leto 2016

Uvodna obrazložitev in sklepi

Letno poročilo OŠ Trzin

Letno poročilo OŠ Roje

Letno poročilo Knjižnice Domžale

Letno poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik

Letno poročilo Glasbene šole Domžale

4. Seznanitev s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju JKP Prodnik za leto 2016; Poročili o izvajanju gjs oskrbe s pitno vodo v OT; o izvajanju gjs odvod odpadnih voda v OT in o izvajanju gjs ravnanja z odpadki v OT za leto 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o pitni vodi

Poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo

Poročilo o izvajanju GJS odvod odpadnih voda

Poročilo o izvajanju GJS ravnanja z odpadki

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva

7. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2016

Gradivo

8. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2016 - skrajšani postopek

Gradivo

9. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017

Gradivo

Priloga

10. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2017

Gradivo

11. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin
  • direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez SVOLJŠAK, k 1. točki dnevnega reda
  • direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Lidija KRIVEC FUGGER, k 2. točki dnevnega reda
  • ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB, ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca BOGATAJ, direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora TORKAR in ravnateljica Glasbene šole Domžale, ga. Andreja HUMAR - k 3. točki dnevnega reda
  • predstavniki Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., g. Aleš STRAŽAR, ga. Ingeborg WASCHL in g. Matjaž DRAKSLER, k 4. točki dnevnega reda
  • vodja skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ga. Irena KARČNIK, k 6. točki dnevnega reda
  • odgovorna urednica glasila Odsev
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin
  • člani občinske uprave Občine Trzin.