12. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 11. redne seje, z dne 4. 3. 2020

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
12. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 20. maja 2020 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 11. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Gradivo

2. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2019 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo ZD Domžale

Poročilo o delu specialnopedagoške službe

Poročilo o delu logopedske ambulante

Poročilo o delu ambulante za bolezni dojk

Letno poročilo o delovanju programa Svit

3. Seznanitev s Poročilom o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2019 in Seznanitev s Poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o izvajanju pomoči na domu za leto 2019

Poročilo CAT 2019

4. Spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega načrta Občine Trzin, predlog - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklepi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški del (tekstualni del)

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN OT-izvedbeni del (tekstualni del)

Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN OT - izvedbeni del (tabele)

Grafični del OPN Občine Trzin - strateški del in izvedbeni del

Odlok o OPN OT-strateški del (označene spremembe glede na besedilo predloženo v 1.branju)

Odlok o 2SD OPN OT-izvedbeni del (označene spremembe glede na besedilo predloženo v 1. branju)

II. mnenja NUP in Odločba o sprejemljivosti plana na okolje

Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

Odlok o 2SD OPN OT-izvedb. del (besedilo z označenimi spremembami glede na besedilo veljavnega odlok

Okoljsko poročilo

Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za OPN OT

Seznam presojanih pobud september 2015

Seznam presojanih pobud november 2016

Besedilo stališč do pripomb in predlogov javnosti

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo

7. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo s prilogami

8. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2019

Gradivo

9. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in odlok

Zaključni račun Proračuna OT za leto 2019 - splošni del

Zaključni račun Proračuna OT za leto 2019 - posebni del

Načrt razvojnih programov za leto 2019

Zaključni račun Proračuna OT za leto 2019 - letno poročilo

Obrazložitev posebnega dela in NRP

Posebne priloge

10. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2020

Gradivo

11. Razširitev dnevnega reda: Predlog Statuta Občine Trzin - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog Statuta Občine Trzin - prva obravnava

12. Razširitev dnevnega reda: Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, k 1. točki dnevnega reda,
  • mag. Renata RAJAPAKSE, dr. med. spec., direktorica Zdravstvenega doma Domžale, k 2. točki dnevnega reda,
  • ga. Lidija KRIVEC FUGGER, direktorica Doma počitka Mengeš, k 3. točki dnevnega reda,
  • ga. Judita THALER, Urbi, d. o. o., k 4. točki dnevnega reda,
  • ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, k 7. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

            Župan Občine Trzin
                 Peter LOŽAR