Naslednja seja - 8. redna seja

Zapisnik

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
8. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 9. oktobra 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju Občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 7. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2018

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2018 in Predlog cene za socialno varstveno storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2019"

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

3. Seznanitev s predstavitvijo izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Domžale

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

4. Seznanitev s predstavitvijo obnove Osnovne šole Roje

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - skrajšani postopek

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

7. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - prva obravnava

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

8. Odlok o javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale - prva obravnava

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

9. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

10. Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2019

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

11. Novelacija investicijskega programa za investicijski projekt Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

12. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 - prva obravnava

Uvodna obrazložitev, sklep 2020-2021, odlok 2020-2021

Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in 2021 - splošni del

Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in 2021 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2020-2023

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2021-2024

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2020

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2021

Priloge

13. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

14. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

15. Predlog Sklepa o o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

16. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

17. Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami

Gradivo bo objavljeno najmanj 11 dni pred sejo sveta.

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • g. Dejan KOŠIR, komandir Policijske postaje Domžale, k 1. točki dnevnega reda,
  • ga. Simona RIHTER, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, Enota Domžale, k 2. točki dnevnega reda,
  • g. Matjaž DRAKSLER, vodja sektorja ravnanja z odpadki, JKP Prodnik, d. o. o., k 3. točki dnevnega reda,
  • ga. Anja OCEPEK, pomočnica direktorja za ekonom.- fin. in splošne zadeve, Zdravstveni dom Domžale, k 4. točki dnevnega reda,
  • ga. Andreja ŠKRLJ, v. d. ravnatelja OŠ Roje, k 5. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.