Naslednja seja - 15. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 14. redne seje, z dne 23. 9. 2020

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
15. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 11. novembra 2020 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

 Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 14. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

3. Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

4. Obvezna razlaga tretje alineje 2.1. točke 94. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20 in 11/20)

Gradivo

5. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in Odlok o Rebalansu Proračuna OT za leto 2020

Rebalans Proračuna OT za leto 2020 - splošni del

Rebalans Proračuna OT za leto 2020 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2020 - 2023

Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

Merila za vrednotenje programov LPŠ v občini Trzin

7. Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - druga obravnava

Gradivo

8. Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031

9. Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika Občine Trzin v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2021 - 2027

Gradivo

10. Razširitev dnevnega reda: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

            Župan Občine Trzin
                 Peter LOŽAR