18. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 17. redne seje, z dne 11.07.2012

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09, 51/2010 in 40/12 - ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
18. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

in Volilni zbor za izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti za volitve predstavnika lokalnih interesov št. 2 Seja in volilni zbor bo v sredo, 10. oktobra 2012 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 17. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Proračun Občine Trzin za leto 2013 in proračun Občine Trzin za leto 2014 - prva obravnava

1.1.Sklep o seznanitvi z Investicijskim programom za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale -

Investicijski program

1.2. in 1.4. Spremembe proračuna Občine Trzin za leto 2013 in Proračun za leto 2014 - prva obravnava

Odlok o spremembah Proračuna za leto 2013

Spremembe Proračuna za leto 2013 in Proračun za leto 2014 - splošni del

Spremembe Proračuna za leto 2013 in Proračun za leto 2014 - posebni del

Načrt razvojnih programov za leto 2012 - 2015

Obrazložitev sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2013

1.3. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014

Grafične priloge

1.4. Proračun za leto 2014 - Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2014

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2013 - 2016

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2014

Priloga

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del ( Ur. vestnik Občine Trzin, št. 8/2010,7/2011 - obvezna razlaga), dopolnjeni osnutek - prva obravnava

Obrazložitev in sklep

Gradivo

Grafike

4. Poročilo o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2011

Obrazložitev in sklep

Informacija o poteku investicije nadgradnja RCERO Ljubljana

5. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi v Občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

7. Sklep o seznanitvi z znižanjem sejnin občinskih svetnikov, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

Gradivo

Priloga

8. Volilni zbor za izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu v volilni enoti št. 2 za volitve 2012

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.