8. redna seja

Zapisnik

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08,79/09 in 51/2010), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 41. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/2004)

SKLICUJEM
8. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 20. julija 2011 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 7. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2010

Sklep in obrazložitev gradiva

Letno poročilo

Poslovni načrt za leto 2011

2. Seznanitev z letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2010

Sklep in obrazložitev gradiva

Letno poročilo

3. Seznanitev OS z letnimi poročili: OŠ Trzin za poslovno leto 2010, OŠ Roje za leto 2010, Knjižnice Domžale za leto 2010, Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2010 in Glasbene šole Domžale za leto 2010

Sklep in obrazložitev gradiva

Letno poročilo OŠ Trzin za leto 2010

Letno poročilo OŠ roje za leto 2010

Letno poročilo Glasbene šole za leto 2010

Letno poročilo Knjižnice Domžale za leto 2010

Letno poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2010

4. Polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2011

Polletno poročilo

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

Priloga DIIP

5. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2011

Uvodna obrazložitev in Odlok

Sprememba pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Rebalans Proračuna- splošni del

Rebalans proračuna - posebni del

Obrazložitve Rebalansa proračuna

Rebalans - načrt razvojnih programov

6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
7. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pomožnih objektov (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 7/2002) - skrajšani postopek

Gradivo

8. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Četrtnega odbora za območje OIC Trzin - skrajšani postopek (Ur. vestnik OT, št. 4/99)

Gradivo

Priloga

9. Volitve in imenovanja

Gradivo

Vabljeni

- člani občinskega sveta
- predstavnik Nadzornega odbora,
- pradstavnik JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., k 1. točki dnevnega reda,
- predstavnik Zdravstvenega doma Domžale, k 2. točki dnevnega reda,
- Predstavniki OŠ Trzin, OŠ Roje, Knjižnice Domžale, Medobčinskega muzeja Kamnik in Glasbene šole Domžale, k 3. točki dnevnega reda,
- glavni in odgovorni urednik glasila Odsev,
- novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
- snemalec in novinar ATV Litija,
- člani občinske uprave Občine Trzin.