EU Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: Center modrosti in vitalnosti

Povzetek: Občina Trzin in partnerja v projektu Dom počitka Mengeš in Društvo upokojencev Žerjavčki, Trzin so bili uspešni v svoji prijavi projekta LAS Za mesto in vas, za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru katerega bomo vzpostavili medgeneracijski socialni center, ki bo namenjen predvsem starejšim in invalidom. Glavni namen projekta je ohranjanje in spodbujanje aktivnega življenja starostnikov, saj bodo novi prostori praviloma namenjeni starejšim, omogočali dejavnosti ranljivi ciljni skupini, tako v okviru javnega zavoda kot tudi v okviru društva upokojencev.

Glavne dejavnosti: V okviru projekta bomo opremili 1. nadstropje DZIR, ki bo primernejše in uporabnejše za starostnike in invalide. Konferenčno dvorano, kjer bo svoje dejavnosti izvajal Center aktivnosti Trzin, ki deluje v okviru Doma počitka Mengeš, bomo v skladu s projektno dokumentacijo opremili z omarami, stoli, projekcijskim platnom in projektorjem, senčili, uredili bomo kuhinjo, skupne prostore in pisarno, kjer bodo delovali DU Žerjavčki. V nadaljevanju operacije bosta partnerja v projektu izvajala različne tečaji, delavnice in prireditve, ki bodo namenjene predvsem starejšim, starejšim onemoglim in invalidom.

Cilji: ustvariti varno, zdravo in privlačno bivalno okolje za ciljne skupine; vključiti večje število upokojencev in drugih ranljivih skupin v družbeno življenje; spodbuditi zdrav in aktiven življenjski slog ciljnih skupin; večja dostopnost športa in rekreacije; povečati digitalno pismenost in e-znanje starejših; razviti inovativno, trajnostno partnerstvo institucij in posameznikov; večja udeležba v programih CAT in DU Žerjavčki; razviti in izvajati široko paleto storitev večgeneracijskega centra.

Pričakovani rezultati: sodobno opremljeni prostori v DZIR namenjeni starejši populaciji; povečanje števila članov CAT in DU Žerjavčki; več delavnic, prireditev in drugih dogodkov za ciljno skupino; nove priložnosti za socialne inovacije in razvoj, ki naslavlja probleme staranja prebivalstva.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Trzin, partnerja: Dom počitka Mengeš in Društvo upokojencev Žerjavčki.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran: https://www.eu-skladi.si/

Kontakt: vodja projekta Aleksander Ilić, občinska uprava. E-pošta: aleksander.ilic@trzin.si

 Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

70.906,11 EUR

46.697,03 EUR

24.209,08 EUR

 

Dom počitka MengešDruštvo upokojencev ŽerjavčkiEU Evropski sklad za regionalni razvojLAS Za mesto in vas

 

 

Naziv projekta: Kulturno srce Trzina

Povzetek: Občina Trzin in partnerja v projektu Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin in Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum so bili uspešni v svoji prijavi projekta LAS za mesto in vas za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru katerega bomo uredili in obogatili delovanje Kulturnega doma Trzin. Operacija je bila s sklepom Upravnega odbora LAS za mesto in vas št. 96/19-vn izbrana za dodelitev podpore iz ESRR v obliki nepovratne finančne podpore, v vrednosti do 44.759,41 EUR. Operacija je v fazi potrjevanja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Glavne dejavnosti: V okviru projekta bomo obnovili oder v Kulturnem domu Trzin, prav tako bomo obnovili sanitarije, predprostor in spremljevalne prostore. KUD Franc Kotar Trzin bo s svojim vložkov kupil nove krmilnike za svetlobno tehniko v Kulturnem domu in s prostovoljnim delom pomagal pri obnavljanju. Zavod Azum bo pri projektu prispeval z omogočanjem večjega udejstvovanja oseb iz različnih ranljivih skupin (starejši, otroci s posebnimi potrebami, iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni), katerim bodo namenjene različne delavnice. V ta namen je bilo ustvarjeno tudi novo delovno mesto.

Cilji: obnova odra in spremljevalnih prostorov Kulturnega doma Trzin; zagotovitev prostorskih kapacitet za dejavnosti namenjene ranljivim skupinam; povečanje števila udeležencev iz ranljivih skupin, ki sodelujejo v družbenem življenju občine; večji interes za udejstvovanje v kulturno-umetniških procesih s strani ciljnih skupin.

Pričakovani rezultati: oživljanje vaškega jedra z razvojem infrastrukture in programskih vsebin; povečanje pestrosti in izboljšanje kakovosti storitev za ranljive skupine in društvenih dejavnostih; trajnostno ohranjanje spodbujanje in promocija društvenega življenja v občini; obogatitev in razširitev kulturne ponudbe v občini.

Partnerji projekta: Vodilni partner: Občina Trzin, partnerja: Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin in Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran: https://www.eu-skladi.si/

Kontakt: vodja projekta Aleksander Ilić, občinska uprava. E-pošta: aleksander.ilic@trzin.si

 Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

62.993,74 EUR

44.759,41 EUR

18.234,33 EUR

  

 

Naziv projekta: Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Akronim: Mala barja – Marja

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijskep olitike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstno biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosis-temskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2021

Projektni partnerji: Občina Bled, Občina Logatec, Občina Trzin, PARNAS Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče (Zavod PARNAS)

Opis projekta: Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Projekt naslavlja habitatne tipe bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (HT 7140) in travnike s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae, HT 6410) ter vrsti barjanski okarček (Coenonympha oedippus, SP 1071) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii, SP 1903). Skupna značilnost tarčnih habitatnih tipov in vrst je vezanost na povišan nivo talne vode ter obstoj pritiskov in groženj, ki so posledica antropogenih sprememb: gnojenje, spremembe vodnega režima, zaraščanje, prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in v nekaterih primerih neusmerjen obisk (teptanje s strani obiskovalcev). Zaradi svoje majhnosti so območja s temi habitatnimi tipi in vrstami še posebej ranljiva, stanje njihove ohranjenosti pa ima trend slabšanja.

V projektu bomo z odkupom zemljišč in vzpostavitvijo skrbništva ter pogodbenega varstva omogočili ustrezno upravljanje na površinah s tarčnimi habitatnimi tipi in vrstami. Na skupno 53,7 ha bomo z ukrepi odstranjevanja zarasti, odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in vzpostavitvijo primerne kmetijske prakse izboljšali stanje ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst. Na skupno 11,3 ha pa bomo z izboljšanjem vodnega režima in odstranitvijo večje zarasti omogočili obnovitev HT in habitatov vrst.

Na nekaterih območjih, kjer je smiselno in naravovarstveno sprejemljivo, bomo poleg neposrednih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst uredili tudi obiskovanje in doživljanje narave ter pripravili vsebine za interpretacijo na zgledno urejenih naravovarstvenih površinah. Aktivnosti informiranja in komuniciranja bodo usmerjene v ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva, otrok, strokovne javnosti in obiskovalcev ohranjene narave.

Vloga ZRSVN v projektu: ZRSVN bo na projektnih območjih pristojen za strokovno delo na področju upravljanja z Naturo 2000 v vseh aktivnostih: načrtovanju izvedbenih del, izvajanju naravovarstvenega nadzora pri izvedbi terenskih del ter izobraževanju in komunikaciji z deležniki. Projekt bo tudi koordiniral, spremljal uspešnost izvedenih ukrepov in sodeloval pri aktivnostih za dolgoročno zagotavljanje projektnih rezultatov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Kontakt Vodja projekta: Jasna Mulej, univ. dipl. biol. Naslov: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana Telefon: +386 1 2445 353 E-pošta: jasna.mulej@zrsvn.si

https://www.malabarja-marja.si/