1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa, ki je katalog izdal: Občina Trzin
Naslov: Mengeška cesta 22
Pošta: 1236 TRZIN
Telefon: 01/5644-544, 01/5644-543
Telefaks: 01/5641-772
Elektronski naslov: info@trzin.si
Odgovorna uradna oseba: Peter LOŽAR, župan
Podatki o izdajatelju: Občina Trzin
Datum prve objave kataloga: 25. 5. 2004
Datum zadnje spremembe: 15. 7. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.trzin.si
Druge oblike kataloga /
Pravna podlaga:
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ: Poročilo za leto 2021
Osnovne informacije za pridobitev informacije javnega značaja (povezava na državni portal RS) Želim pridobiti informacijo javnega značaja

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin
Organi občine:
Značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji: Povezava
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Povezava
Organigram organa Povezava
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojni osebi: Polona GORŠE PRUSNIK, univ. dipl. prav., direktorica uprave, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, 01 5644-544, polona.gorse.prusnik@trzin.si
Aleksander ILIĆ, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve 
Mengeška c. 22, 1236 Trzin, 01 5644-544, aleksander.ilic@trzin.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti

Povezava na lokalni register predpisov

Predpisi lokalne skupnosti po letih: Uradni vestniki Občine Trzin od 1998 naprej
Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.f Seznam programov, strategij in pomembnejših predpisov po področjih
Poročila in analize: Poročila in analize z delovnega področja Občine Trzin so objavljena vuradnih vestnikih Občine Trzin
Okolje in prostor
Stanovanjska dejavnost
Društvena dejavnost
Kultura
Varnost
Predlogi strategij, programov in pomembnejših predpisov: Povezava
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 

Seznam upravnih postopkov je dosegljiv na spletni strani Občine Trzin v rubriki Obrazci in vloge (povezava https://www.trzin.si/sl/documents/), ki poleg informacij o upravnih postopkih nudi tudi podatke o občinskih in upravnih taksah in obveznih prilogah, prav tako pa so na voljo nekatere vloge, potrebne za upravne postopke.

Informacije o upravnih postopkih so na voljo tudi v prostorih občine Trzin v času uradnih ur (povezava https://www.trzin.si/sl/contact/).

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
 Organ ne upravlja javnih evidenc.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 Organ ne upravlja zbirk podatkov.
2.j Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine: Povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Uradne ure občinske uprave: Povezava

 

4. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen Povezava
 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran footokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis ne eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronki zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje infoemacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo IJZ

 Organ za ponovno uporabo informacij zaračunava mejne stroške. Mejni stroški so stroški, ki jih ima organ neposredno s pripravo in posredovanjem kopije informacije javnega značaja za prosilca.
Organ za ponovno uporabo te mejne stroške zaračuna v skladu s 16., 17., 18., 20. in 25. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 

Povezava na Uredbo v Pravno informacijskem sistemu RS

 6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
  •   Cene komunalnih storitev,

  •   Podatki o nepremičninah,

  •   Poravnavanje finančnih obveznosti izvajalcev,

  •   Izplačila denarnih socialnih pomoči,

  •   Izplačila materialnih stroškov funkcionarjem.