Program razvoja podeželjaLAS Za mesto in vas

 

Povzetek: Namen projekta je celovita ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana. Občina Trzin ima na območju ob cerkvi sv. Florijana neurejeno infrastrukturo. Z izvedbo projekta želi Občina Trzin urediti obstoječo občinsko cesto od križišča pri župnišču do križišča pri parkirišču OŠ Trzin, in sicer z obnovo cestišča, odvodnjavanja, javne razsvetljave, parkirišč in enostranskega hodnika za pešce ter zasaditi nov drevored. Hkrati se v sklopu projekta ponovno vzpostavi staro pot, ki je potekala za cerkvijo sv. Florijana. Po podatkih Župnije Trzin je pot bila že v letih 1725-33, saj je, kot je navedeno zgoraj, bila prva gotska cerkev obrnjena nasprotno od sedanje tako, da je bil vhod pod zvonikom. Pot je bila zaraščena vse do letošnjega poletja. Pri sečni gozda za cerkvijo so jo vzpostavili za namen vlake. Občina Trzin želi pot urediti v pešpot in tako celotno urediti območje ob cerkvi sv. Florijana. Z izvedbo projekta na območju zavarovane sakralne stavbne dediščine bodo izboljšani bivalni pogoji v tem delu naselja, povečano število obiskovalcev vaškega jedra, omogočena izvedba večjega števila prireditev in ohranjanje kulturne identitete Trzina. Z izvedbo projekta bomo zadostili predvsem predpisom Republike Slovenije o ohranjanju kulturne dediščine. Vizija ureditve starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana je, da postane osrednje in odprto središče dogajanja, življenja in druženja vseh generacij v Trzinu. Cilj takšnega središča je, da vanj pritegnemo mlado generacijo, člane društev, prijatelje, družine. Vaško jedro naj tako postane mesto, kamor bodo z veseljem prihajali vsi domačini, ne glede na starost, spol, prepričanje, status,.... To naj bo prostor, ki bo povrnil vaški skupinski duh, ki so ga vasi nekdaj imele.

Cilji: razvoj in nadgradnja manjše osnovne lokalne infrastrukture; zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov; spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja.

Glavne dejavnosti: Z izvedbo projekta želi Občina Trzin urediti obstoječo občinsko cesto od križišča pri župnišču do križišča pri parkirišču OŠ Trzin, in sicer z obnovo cestišča, odvodnjavanja, javne razsvetljave, parkirišč in enostranskega hodnika za pešce ter zasaditi nov drevored. Hkrati se v sklopu projekta ponovno vzpostavi staro pot, ki je potekala za cerkvijo sv. Florijana.

Pričakovani rezultati: razvoj in nadgradnja manjše osnovne lokalne infrastrukture (1); zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov (5); spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja (5).

Vodilni partner: Občina Trzin

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/

Vrednost projekta:

Skupna vrednost

Sofinanciran delež

Lastna sredstva

247.039,47 EUR

99.999,75 EUR

147.039,72 EUR