Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vključuje preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij, organov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov in drugih porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor šteje 5 članov. V mandatu 2022-2026 ga sestavljajo:

  1. Aleš DOLENŠEK - predsednik; ales.dolensek@trzin.si 
  2. Mitja KOVALJEV - namestnik predsednika; mitja.kovaljev@trzin.si 
  3. Darja MATELIČ; darja.matelic@trzin.si 
  4. Andreja MUČIBABIĆ; andreja.mucibabic@trzin.si
  5. Lea RAZPOTNIK; lea.razpotnik@trzin.si 
Kontakt: nadzorni.odbor@trzin.si - prejemniki vsi člani nadzornega odbora.

 

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin pdf.

Povezava na objave Nadzornega odbora Občine Trzin https://www.trzin.si/sl/content/obcinski-predpisi.html?techdoc_id=4&article_id=811.

Obvestilo posamezniku o obdelavi osebnih podatkov – stik s člani nadzornega odbora preko spletne strani.