FINANCE IN GOSPODARSTVO

Ostalo

Naziv Priponke
Sklep o pogojih in cenik za najem dvorane v Domu zaščite in reševanja Trzin, Mengeška 2A, Trzin 9/23 - Stran: 49
Sklep o pogojih in ceniku za najem Dvorane Marjance Ručigaj, Mladinskega kluba in avle v Centru Ivana Hribarja, Ljubljanska 12f, 17/2021 - Stran: 99
Sklep o soglasju k sklenitvi sodne poravnave med podjetjem Amicus, d.o.o. in Občino Trzin 6/15 - Stran: 68
Sklep o odpisu terjatev do podjetja Amicus, d.o.o. 2/2016 - Stran: 3
Sklep OS o seznanitvi z nakupom zemlj. parc. št. 861/4 K.O. Trzin na območju ŠRP Mlake v velikosti 1500 m2 1/2005 - Stran: 1
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo parcel št. 874/19, 874/24, 1254/1 in dveh ločenih delov parcele št. 1260/1, vse k.o. 2/2000 - Stran: 35
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo parcele št. 1602/3 in dela parcele 187/2, obe k.o. Trzin 4/2000 - Stran: 63
Dodatni sklep k Sklepu o soglasju občinskega sveta s prodajo parcele št. 1602/3 in dela parcele 187/2, obe k.o. Trzin 4/2000 - Stran: 63
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo parcel št. 1244/334 in 1244/333, obe k.o. Trzin 6/2000 - Stran: 69
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo delov zemljišča med asfaltirano potjo ob šolskem igrišču in parcelami št. 107/2, 104 6/2000 - Stran: 69
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo delov občinskega zemljišča parc.št. 877 in 876/2, obe k.o. Trzin 6/2000 - Stran: 69
Sklep o soglasju občinskega sveta s predajo dela zemljišč (dela parc. št. 1193 in 1296, obe k.o. Trzin) družbi Biring d.o.o. skl 6/2000 - Stran: 69
Sklep o prepovedi prodaje občinskih zemljišč, ki so z ZN Trzin-Mlake predvidena za ureditev zelenic, parkirišč ali podobno (do o 6/2000 - Stran: 69
Sklep o soglasju občinskega sveta s prodajo dela parcele št. 1260/1 ob parc.št. 1244/164, obe k.o. Trzin 8/2000 - Stran: 109
Sklep o izvzemu zemlj. parc.št. 1600/3 in parc.št. 1600/37 iz javnega dobra 8/2000 - Stran: 109
Sklep o negativnem stališču občinskega sveta glede odprodaje dela zemlj. parc.št. 1656/2 k.o. Trzin (MIKLIČ) 9/2000 - Stran: 120
Sklep o odpisu zemlj. parc.št. 1600/11 iz seznama št. 6 (S VI) k.o. Trzin in vpisu v nov z.k.vložek iste k.o. , z vpisom lastnin 10/2000 - Stran: 124
Sklep o soglasju občinskega sveta z zamenjavo parcele št. 802/2 in dela parcele 1568 za dele parcele št. 1171/1 in parcelo št. 1 6/2001 - Stran: 47
Sklep občinskega sveta o soglasju z nakupom parcel št. 1264/4 in 1265/4, obe k.o. Trzin 3/2002 - Stran: 27
Sklep občinskega sveta o preložitvi nadaljnje obravnave in odločitve o vlogi dr. Marte Bregar-Rižnar in Marka Bregarja za odkup 6/02 - Stran: 60
Sklep OS o seznanitvi s sklenjeno sodno poravnavo med OT in IMS INVEST d.o.o. 6/2005 - Stran: 131
Sklep o soglasju s prodajo parcel št. 119/20 in 119/21 lastnikom sosednjih parcel št. 119/13 oziroma 119/5 (vse k.o. Trzin) 7/2003 - Stran: 66
Sklep o soglasju s prodajo dela občinskega zemljišča (parc. št. 118/5 k.o. Trzin) med potokom Pšato in parcelo št. 118/1 na podl 7/2003 - Stran: 67
Sklep občinskega sveta o izdaji negativnega soglasja k prodaji dela občinskega zemljišča parc.št. 1602/1 lastnikom sosednje parc 7/2003 - Stran: 67
Sklep občinskega sveta o soglasju k najemu celotnih ali delov občinskega zemljišča, parc.št. 887/8, 887/9, 887/4, 1574/19 in 157 1/2004 - Stran: 3
Sklep občinskega sveta o izdaji negativnega soglasja k prodaji dela občinskega zemljišča ob hiši s parc.št. 1573/4 in 1573/11 ob 3/2004 - Stran: 60
Sklep občinskega sveta o soglasju s prodajo dela zemljišča parc.št. 883/2 k.o. Trzin vlagateljici Veri Rutar 3/2004 - Stran: 60
Sklep občinskega sveta o ponudbi odkupa dela zemljišča 876/2 k.o. Trzin etažnima lastnicama Zorici Gavranović in gospe Habat 3/2004 - Stran: 60
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z odprtimi vprašanji v zvezi z najemno pogodbo med Osnovno šolo Edvarda Kardelja Trzin in Ma 1/2002 - Stran: 2
Sklep občinskega sveta o soglasju s predlogom odprodaje dveh enot počitniških objektov v Stinici na javni dražbi v skladu z zako 4/2002 - Stran: 51
Sklep OS o soglasju z menjavo objektov v Stinici, Červarju in Novem gradu za dve novi počitniški kapaciteti v bližini Atomskih t 2/2006 - Stran: 14
Sklep občinskega sveta o soglasju s prodajo Mladinskega doma v Vantačičih na otoku Krku najugodnejšemu ponudniku 6/2003 - Stran: 61
Sklep o seznanitvi s Poročilom o poslovanju počitniških objektov v letu 2003 in Načrtom poslovanja počitniških objektov, katerih 4/2004 - Stran: 44
Sklep OS v zadevi izvršbe dolžnice Irene Škorc 3/2005 - Stran: 94
Sklep OS v zadevi terjatve do MICOM PRODUCTIONS d.o.o. 3/2005 - Stran: 94
Sklep o določitvi prodajne cene knjige Mengeš in Trzin skozi čas 10/2005 - Stran: 183
Sklep o seznanitvi OS s: - potekom dogovorov o odkupu zemlj.parc. 139/4 in 135/5 (del) k.o. Trzin, - s predlogom sporazuma kot 10/2005 - Stran: 196
Sklep OS o soglasju z vsebino poravnave v sodni zadevi z opr.št. P 888/2005-II 11/2005
Sklep OS o izdaji negativnega soglasja glede oprostitve plačila obveznosti Božene LEROTA za uporabo občinskega zemljišča in str 2/2007 - Stran: 42
Sklep Občinskega sveta glede razpolaganja z občinskimi zemljišči, ki so namenjena splošni rabi (kot npr. zelenice, prostori za s 6/08 - Stran: 111
Sklep Občinskega sveta o prodaji zemljišča parc.št. 887/8 k.o. Trzin in dela zemljišča s parc.št. 887/9 k.o. Trzin, zmanjšanega 6/08 - Stran: 112
Sklep OS o soglasju s sodno poravnavo med Občino Trzin in družbo MAAR d.o.o., sklenjeno dne 30.9.2008 9/2008 - Stran: 139
Sklep o odpisu terjatev 2/14 - Stran: 15