LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Občinski svet in njegovi organi

Naziv Priponke
Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin UPB1 16/22 - Stran: 103
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin ter spremembe in dopolnitve Poslovnika 12/20 - Stran: 189
11/22 - Stran: 84
Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin 3/99 - Stran: 26
10/2000 - Stran: 123
5/2004 - Stran: 71
Sklep občinskega sveta o sprejemu predloga Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin kot delovnega 5/2004 - Stran: 70
ČISTOPIS
Odlok o ustanovitvi četrtnega odbora za območje OIC Trzin in Odlok o dopolnitvah Odloka 4/99 - Stran: 83
5/2011 - Stran: 130
Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 11/22 - Stran: 83
Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2024 22/23 -Stran: 159
Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2023 4/23 - Stran: 19
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov Občinskega sveta Občine Trzin mandat 2022-2026 22/22 - Stran: 150
Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Trzin 1/23 - Stran: 1
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata na podlagi zakona 22/22 - Stran: 151
Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta 1/23 - Stran: 1
Sklep o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 22/22 - Stran: 151
Sklep o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in članov Statutarno-pravne komisije 1/23 - Stran: 3
Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe, okolje in prostor 1/23 - Stran: 3
Sklep o imenovanju predsednika, namestnice predsednika in članov Odbora za finance in premoženje 1/23 - Stran: 4
Sklep o imenovanju predsednika,namest. predsednika in članic Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dej.humanitarnih društev 1/23 - Stran: 4
Sklep o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev 1/23 - Stran: 5
Sklep o imenovanju predsednice, nam.predsednice in članov Komisije za informiranje, obč. priznanja, proslave in promocijo občine 1/23 - Stran: 5
Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin 1/23 - Stran: 6
Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana 22/22 - Stran: 150
Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonom.cene programa vrtca 1/19 - Stran: 5
Sklep o imenovanju projektne skupine za izgradnjo doma za starejše občane na območju občine Trzin 10/99 - Stran: 142
Sklep o imenovanju Komisije za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju obč 9/2002 - Stran: 102
8/2008 - Stran: 126