LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Občinski svet in njegovi organi

Naziv Priponke
Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin UPB1 16/22 - Stran: 103
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin ter spremembe in dopolnitve Poslovnika 12/20 - Stran: 189
11/22 - Stran: 84
Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin 3/99 - Stran: 26
10/2000 - Stran: 123
5/2004 - Stran: 71
Sklep občinskega sveta o sprejemu predloga Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin kot delovnega 5/2004 - Stran: 70
ČISTOPIS
Odlok o ustanovitvi četrtnega odbora za območje OIC Trzin in Odlok o dopolnitvah Odloka 4/99 - Stran: 83
5/2011 - Stran: 130
Sklep poslovniške narave glede snemanja sej občinskega sveta 1/2015 - Stran: 3
Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 11/22 - Stran: 83
Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2022 25/21 - Stran: 297
Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2020 13/19 - Stran: 192
Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2021 16/20 - Stran: 260
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta Občine Trzin mandat 2018-2022 18/18 - Stran: 122
Sklep o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta 1/19 - Stran: 1
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata na podlagi zakona 18/18 - Stran: 123
Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta 1/19 - Stran: 1
Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana 18/18 - Stran: 122
Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 18/18 - Stran: 123
Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za gospodarske javne službe 1/19 - Stran: 3
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor 1/19 - Stran: 4
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje 1/19 - Stran: 3
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo ter Sklep o spremembi Sklepa 1/19 - Stran: 3
3/19 - Stran: 50
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev 1/19 - Stran: 4
Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev 1/19 - Stran: 4
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade ter Sklep o spremembi Sklepa 1/19 - Stran: 4
3/19 - Stran: 50
Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne-komisije 1/19 - Stran: 5
Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine 1/19 - Stran: 5
Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Trzin 1/19 - Stran: 6
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z ugotovitvenim sklepom o prenehanju funkcije podžupana Občine Trzin na podlagi zakona 10/22 - Stran: 82
Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin 9/19 - Stran: 125
Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonom.cene programa vrtca 1/19 - Stran: 5
Sklep o imenovanju projektne skupine za izgradnjo doma za starejše občane na območju občine Trzin 10/99 - Stran: 142
Sklep o imenovanju Komisije za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju obč 9/2002 - Stran: 102
8/2008 - Stran: 126
Sklep o imenovanju Komisije za oblikovanje programa in organizacijo občinskega festivala Trzinska pomlad za obdobje 2004 – 2007 3/04 - Stran: 62
Sklep o začasni popolnitvi sestave delovnih teles občinskega sveta 4/11 - Stran: 112
Sklep o seznanitvi z obvestilom župana o prenehanju mandata člana občinskega sveta gospoda Valentina Kolenca 4/11 - Stran: 113