LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

Predstavniki občine ali občinskega sveta

Naziv Priponke
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata skupni predstavnici občin v Svetu JZ ZD Domžale in imenovanju nadomestne predstavnice 6/24 - Stran: 38
Sklep o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinski muzej Kamnik 3/24 - Stran: 13
Sklep OS o predlaganju kandidata za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo policistov 17/23 - Stran: 89
Sklep o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod 11/23 - Stran: 70
Sklep OS o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Komisijo za sprejem otrok v vrtec 8/23 - Stran: 48
Sklep o imenovanju treh predstavnic ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin 5/23 - Stran: 45
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet Knjižnice Domžale 14/22 - Stran: 90
Soglasje k imenovanju Milana Kunavarja iz Občine Moravče za skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet JZ Glasbena šola Domžale 19/21 - Stran: 163
Sklep o soglasju k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje 5/21 - Stran: 51
Sklep o predlaganju dveh kandidatov za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani 16/20 - Stran: 263
Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika Občine Trzin v Razvojni svet LUR za programsko obdobje 2021 - 2027 14/20 - Stran: 227
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021-2027 8/21 - Stran: 71
Predlog za imenovaje predstavnika Občine Trzin v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale 7/20 - Stran: 152
Sklep o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 5/19 - Stran: 75
Sklep o imenovanju dveh članov sosveta načelnika Upravne enote Domžale; Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju dveh 3/99 - Stran: 46
2/2016 - Stran: 11
Sklep o imenovanju Komisije za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju obč 9/02 - Stran: 102
Sklep o imenovanju Marije Hojnik za koordinatorico za enake možnost žensk in moških v Občini Trzin 9/2004 - Stran: 110
Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin 5/09 - Stran: 87
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 3/2013 - Stran: 101