OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Stavbna zemljišča

Naziv Priponke
Odlok o stavbnih zemljiščih v občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 1/2000 - Stran: 2
11/2000 - Stran: 176
10/2001 - Stran: 94
Odlok o določitvi pomožnih objektov in Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pomožnih objektov 7/2002 - Stran: 83
5/2011 - Stran: 130
Odlok o določitvi območja predkupne pravice občine 2/2003 - Stran: 10
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trzin in Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točk za leto 2019 13/17 - stran: 105
1/19 - Stran: 6 - Ugotovitveni sklep za leto 2019
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunal. prispevka ter sprem 3/2011 - Stran: 97
2/18 - stran: 8
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta CT 5/1 Brodišče in merilih za o 7/14 - Stran: 116
Grafična priloga
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno komunalno opremo 5/17 - stran: 55
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno komunalno opremo 9/18 - Stran: 101
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parc.(Cpi) in neto tlorisne površine objekta(Cti) s pos.kom.opr.;Sklep o popravi rač.pomo 5/17 - stran: 56
8/18 - Stran: 48
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno komunalno opremo 9/18 - Stran: 99
Dodatni sklep glede javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe za prodajo ali oddajo stavbnih zemljišč 1/2000 - Stran: 5
Sklep o podelitvi stavbne pravice na delu parcele 1244/179 k.o. Trzin 6/2006 - Stran: 82
Sklep o prenosu nepremičnin namesto razlastitve 7/2006 - Stran: 90