OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Stavbna zemljišča

Naziv Priponke
Odlok o stavbnih zemljiščih v občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 1/2000 - Stran: 2
11/2000 - Stran: 176
10/2001 - Stran: 94
Odlok o določitvi pomožnih objektov in Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pomožnih objektov 7/2002 - Stran: 83
5/2011 - Stran: 130
Odlok o določitvi območja predkupne pravice občine 2/2003 - Stran: 10
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trzin in Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točk 13/17 - stran: 105
1/20- Stran: 1 - Ugotovitveni sklep za leto 2020
16/20 - Stran: 273 - Ugotovitveni sklep za leto 2021
25/21 - Stran: 298 - Ugotovitveni sklep za leto 2022
2/23 - Stran: 7 - Ugotovitveni sklep za leto 2023
25/23 - Stran:190 - Ugotovitveni sklep za leto 2024
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin 16/20 - Stran: 244
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta CT 5/1 Brodišče in merilih za o 7/14 - Stran: 116
Grafična priloga
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno komunalno opremo 10/20 - Stran: 173
Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno komunalno opremo 10/20 - Stran: 174
Dodatni sklep glede javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe za prodajo ali oddajo stavbnih zemljišč 1/2000 - Stran: 5
Sklep o podelitvi stavbne pravice na delu parcele 1244/179 k.o. Trzin 6/2006 - Stran: 82
Sklep o prenosu nepremičnin namesto razlastitve 7/2006 - Stran: 90