OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Gospodarske javne službe - komunalne zadeve

Naziv Priponke
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin 10/18 - Stran: 102
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 5/2005 - Stran: 115
6/2006 - Stran: 81
3/2009 - Stran: 60
Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin s spremembami in dopolnitvami 7/2005 - Stran: 136
6/2006 - Stran: 81
4/09 - Stran: 70
Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin - uradno prečiščeno besedilo UPB 1 5/09 - Stran: 83
Odlok o razveljavitvi Odloka o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje 2/2007 - Stran: 39
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in g 4/2007 - Stran: 93
1/2009 - Stran: 1
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zeme 4/2007 - Stran: 98
1/2009 - Stran: 1
Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter spremembe in dopolnitve Odloka 11/07 - Stran: 197
3/2009 - Stran: 60
6/2010 - Stran: 115
6/2013 - Stran: 211
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin; spremembe Odloka, Uradni popravek odloka 3/08 - Stran: 57
5/2012 - Stran: 101
11/16- Stran: 70
2/2017 - Stran: 17
8/19 - Stran: 90 - Uradni popravek
Odlok o obvezni splošni in občasni deratizaciji na območju Občine Trzin 3/09 - Stran: 59
Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. 3/2012 - Stran: 15
Sklep o potrditvi cene storitev izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja 20/23 - Stran: 97
Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 3/2013 - Stran: 43
Cene storitev obveznih gjs varstva okolja zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 11/21 - Stran: 77
Sklep o potrditvi cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstr.kom.odp 4/19 - Stran: 54
Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe 4/19 - Stran: 66
Sklep o soglasju z investicijskih programom Vodooskrbe v Občini Trzin; Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vod 4/09 - Stran: 70
5/2014 - Stran: 85
6/15 - Stran: 67
Cenik obračuna storitve gjs čiščenja kom. odp. vode v občinah Domžale,Kamnik,Mengeš,Cerklje na G,Komenda in Trzin od 1.6.2022 9/22 - Stran: 75
Sklep o umiku predloga Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe os 5/2000 - Stran: 65
Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v lasti koncesionarja 2/2002 - Stran: 11
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije 2/2009 - Stran: 89
3/2012 - Stran: 17
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov 2/10 - Stran: 14
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije 2/10 - Stran: 23
Sklep o soglašanju s predlogom pogodbe o sodelovanju med Občino Trzin in Interino d.o.o. 6/99 - Stran: 103
Sklep v zvezi s predlogom pogodbe o sodelovanju med Občino Trzin in Interino d.o.o. 7/99 - Stran: 107
Dodatni sklep v zvezi s predlogom pogodbe o sodelovanju med Občino Trzin in Interino d.o.o. 7/99 - Stran: 107
Sklep o sklenitvi dodatka k Pogodbi o medsebojnem sodelovanju med Občino Trzin in Interino d.o.o. 1/2004 - Stran: 3
Sklep o določitvi povračila za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje 9/2001 - Stran: 85
Sklep občinskega sveta o določitvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - vodarine v občini Trzin od 01.08.2002 dal 7/2002 - Stran: 87
Sklep OS o določitvi cene - ODVOZA BLATA IZ GREZNIC in MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV od 01.06.2007 dalje 5/2007 - Stran: 105
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z Letnim poročilom o kvaliteti pitne vode v letu 2006 iz vodovodov v upravljanju JKP Prodnik 5/2007 - Stran: 105
Sklep OS o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2006 5/2007 - Stran: 105
Sklep OS o seznanitvi z Letnim poročilom o kvaliteti pitne vode v Občini Trzin za leto 2007 4/2008 - Stran: 66
Sklep o seznanitvi občinskega sveta s Poročilom o tehničnem nadzoru hidrantnega omrežja na vodovodnem sistemu Domžale (odsek Jem 6/2006 - Stran: 82
Sklep OS o seznanitvi s Študijo hidravličnega izračuna vodovodnega omrežja Občine Trzin 1/2005 - Stran: 1
Sklep OS o seznanitvi s poročilom o stanju hidrantov v letu 2006 na področju Občine Trzin 5/2007 - Stran: 105
Sklep OS o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin v letu 2006 5/2007 - Stran: 105
Sklep OS o začasnem in omejenem obsegu znižane koncesijske obveznosti koncesionarja za distribucijo zemeljskega plina na območju 7/2005 - Stran: 169
Sklep OS o seznanitvi z informacijo o dinamiki projekta Nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Lju 10/2008 - Stran: 182
Sklep o soglasju k pridružitvi občin Cerklje na Gorenjskem in Moravče v solastnino komunalne infrastrukture 4/11 - Stran: 112
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju javnega komunalnega podjatja Pro 5/09 - Stran: 88
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2008, s Poročilom o izvajanju 5/09 - Stran: 88
Sklep o seznanitvi OS s prenosom komunalne infrastrukture Občine Trzin iz sredstev v upravljanju JKP Prodnik d.o.o. in JP CČN Do 10/09 - Stran: 139
Sklep o soglasju OS s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Ob 10/09 - Stran: 139
10/09
Sklep o seznanitvi s Poročilom o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prod 5/10 - Stran: 94
Dodatni sklep - poziv JKP Prodniku naj pripravi poročilo o mehanski čistosti oziroma onesnaženosti pitne vode 5/10 - Stran: 94
Sklep o seznanitvi s Poročilom o fizikalni kakovosti pitne vode 8/10 - Stran: 181
Sklep o seznanitvi s Poročilom o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodni 4/11 - Stran: 109
Dodatni sklep glede kakovosti pitne vode 8/10 - Stran: 181
Sklep o seznanitvi s Poročilom o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodni 5/2012 - Stran: 100
Sklep o seznanitvi s Poročilom o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodni 4/2013 - Stran: 197
Sklep o seznanitvi s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2013 7/14 - Stran: 155
Sklep o seznanitvi s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2014 6/15 - Stran: 66
Sklep o seznanitvi s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2015 7/2016, stran: 47
Sklep o seznanitvi s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2016 8/17 - stran: 61
Sklep o seznanitvi s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018 13/19 - Stran: 180
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2009, s Poročilom o izvajanju 5/10 - Stran: 95
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2010, s Poročilom o izvajanju 4/11 - Stran: 109
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2011; Poročilom o izvajanju go 5/2012 - Stran: 100
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2012; Poročilom o 4/2013 - Stran: 197
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2013; Poročilom o 7/14 - Stran: 155
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2014; Poročilom o 6/15 - Stran: 66
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2015; Poročilom o 7/2016, stran: 48
Sklep o seznanitvi s Poročili o izvajanju gjs oskrbe s pitno vodo, odvod odpadnih voda in ravnanja z odpadki v OT za l. 2016 8/17 - stran: 61
Sklep o seznanitvi s Poročili o izvajanju gjs oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in ravnanja z odpadki v OT za l. 2018 13/19 - Stran: 180
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju obvezne občinske gjs čiščenja kom. in padavinske odp. vode v JP CČN za l.2019 7/20 - Stran: 151
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o. za leto 2016 8/17 - stran: 62
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o. za leto 2018 13/19 - Stran: 180
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o delu in načrti JP CČN Domžale - Kamnik 6/07 - Stran: 114
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP CČN Domžale - Kamnik za leto 2009 6/10 - Stran: 115
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2010 5/2011 - Stran: 121
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2011 5/2012 - Stran: 98
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2012 4/2013 - Stran: 195
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom družbe JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2013 7/14 - Stran: 154
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o poslovanju družbe JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2014 4/15 - Stran: 57
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odp 7/2016, stran: 47
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju obv. obč. gjs čiščenja komunal. in padavinske odpadne vode JP CČN za l.2016 5/17 - stran: 49
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju obvezne občinske gjs čiščenja kom. in padavinske odp. vode v JP CČN za l.2018 6/19 - Stran: 76
Sklep o seznanitvi oS s Poročilom o izvedenih ukrepih iz načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2010 2/11 - Stran: 29
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2011 1/2012 - Stran: 1
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2012 1/2013 - Stran: 23
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2013 3/14 - Stran: 21
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2014 1/2015 - Stran: 16
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2015 2/2016 - Stran: 10
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2016 2/2017, stran: 25
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2017 9/18 - Stran: 49
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2018 3/19 - Stran: 30
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2019 5/2020 - Stran: 32
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2020 5/21 - Stran: 50
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2021 10/22 - Stran: 77
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2022 11/23 - Stran: 53
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2023 6/24 - Stran: 21
Sklep o seznanitvi OS z Načrtom aktivnosti za LEK 6/2013 - Stran: 211
Sklep o seznanitvi s Poročilom o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP ROPI projekta "Vodooskrba Občine Trzin s pi 5/2013 - Stran: 204
Sklep s stališčem Občine Trzin o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS 13/16- Stran: 85