OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Ostalo

Naziv Priponke
Odlok o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju občine Trzin 6/2012 - Stran: 111
Odlok o javnem redu in miru v občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 9/2000 - Stran: 113
2/2001 - Stran: 12
9/2006 - Stran: 129
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter spremembe Odloka 8/2002 - Stran: 93
2/2005 - Stran: 12
Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin 1/21 - Stran: 1
Lokalni energetski koncept Občine Trzin 22/21 - Stran: 172 - sklep
22/21 - Stran: 173 - LEK - povzetek
LEK - v celoti
Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Zeleni prehod 5/24 - Stran: 18
Sklep, s katerim OS pooblašča župana, da potrdi IP za invest. Zeleni prehod, v primeru sprememb podatkov po sprejemu na dop.seji 5/24 - Stran: 18
Sklep, s katerim občinski svet pooblašča župana,da prodajalcu Aktiva skupina d.o.o. poda zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin 10/23 - Stran: 50
Soglasje k osnutku besedila pravnega posla - kupoprodajne pogodbe o nakupu nepremičnin 11/23 - Stran: 72
Sklep o ugotovitvi javne koristi - zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 5/22 - Stran: 47
Strategija koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016 - 2021 15/16, stran: 94
Sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt Skupnost Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu napredku 10/21 - Stran: 76
Sklep o seznanitvi z realizacijo kupoprodajne predpogodbe št. 35101-105/97-34, z dne 27.5.1998, sklenjeno med podjetjem Biring, 2/2016 - Stran: 3
Obvestilo o zaprtju zaklonišča ob Kidričevi ulici 7/1999 - Stran: 108
Sklep o razglasitvi športnega objekta za objekt občinskega pomena 3/1999 - Stran: 45
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 6/2013 - Stran: 212
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin na parc. št. 1227/176 k.o. Trzin 2/14 - Stran: 18
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 111/74, 111/76, 114/12, 114/15, 114/16, 115/2, 151/23... 4/18 - Stran: 33
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 111/22, 111/71, 111/70, 111/69 in 140/1 3/19 - Stran: 30
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 1051/19, k. o. Trzin 3/20 - Stran: 12
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 1569/19 in 1569/18, obe k.o. Trzin 16/22 - Stran: 100
Sklepi o ukinitvi javnega dobra (zemlj.parc.št. 954/4 k.o. Homec, 1204/16 k.o. Radomlje, 5418/14 k.o. Domžale) 3/1999 - Stran: 44
Sklepi o ukinitvi javnega dobra (zemlj.parc.št. 1570/1 k.o. Trzin, zemlj. 1603/1 in 1603/6 k.o. Trzin) 3/99 - Stran: 44
Sklep o pripravi dokumenta o prenosu parcel št. 853/2 in 853/5 k.o. Trzin in objekta na njih v posest in upravljanje PD Onger 3/99 - Stran: 45
Sklepi o ukinitvi javnega dobra (zemlj.parc.št. v k.o.: Brezovica, Domžale, Radomlje) 5/99 - Stran: 96
Sklep o dodelitvi brunarice ob smučišču v Dolgi dolini v posest in upravljanje Športnega društva Trzin 7/99 - Stran: 107
Sklep OS o seznanitvi z namero župana glede prenosa lastništva brunarice ob smučišču v Dolgi dolini na Smučarsko društvo Trzin i 3/2006 - Stran: 67
Sklepi o ukinitvi javnega dobra (zemlj. parc.št. 5418/25 k.o. Domžale, zemlj. parc.št. 989/21 in 989/26 k.o. Dob) 8/99 - Stran: 114
Sklep o izvzemu parc. št. 1568/9002 v k.o. Trzin iz javnega dobra 6/2002 - Stran: 59
Sklep OS o seznanitvi s poročilom župana o razmerjih in nesporazumih med Občino Trzin in SGP Gorica 9/2004 - Stran: 111
Sklep o izvzemu parc.št. 1600/34, 1600/33, 1600/32 in 1569/8 - vse k.o. Trzin, iz javnega dobra 4/2005 - Stran: 105
Sklep o izvzemu zemlj.parc.št. 1574/25 k.o. Trzin iz javnega dobra 7/2005 - Stran: 170
Sklep o izvzemu parc.st. 1572/1 k.o. Trzin iz javnega dobra 8/05 - Stran: 177
Sklep OS o seznanitvi s potekom pogovorov z možnimi vlagatelji v izgradnjo komunalne opreme v delu OIC Trzin 7/2006 - Stran: 85
Sklep o izvzemu iz javnega dobra zemlj.parc.št. 1600/6, 1600/50, 1600/51 in 1600/52 k.o. Trzin 8/2006 - Stran: 126
Sklep o izzvzemu zemlj. parc.št. 1575/11, 1575/12, 1575/14, 1575/15 in 1575/16 - vse k.o. Trzin iz javnega dobra 6/07 - Stran: 115
Sklep o izvzemu zemlj. parc.st. 1573/26, 1573/27 in 1573/29 k.o. Trzin iz javnega dobra 2/08 - Stran: 51
Sklep o izvzemu zemlj. parc.st. 1625 k.o. Trzin iz javnega dobra 2/08 - Stran: 51
Sklep o vračilo sorazmernega deleža sredstev, vloženih v javno telekomunikacijsko omrežje 9/2008 - Stran: 157
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemlj. parcel.št. 1599/7, vpisanega v z.k. vložku Seznam VI., k.o. Trzin 9/2008 - Stran: 159
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemlj. parc.št. 1574/10, vpisanega v z.k. vložku Seznam VI., k.o. Trzin 3/2009 - Stran: 64
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1581/3, 1581/4, 1581/6 in 1581/7 vse k.o. Trzin 6/2012 - Stran: 121
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1581/6 in 1581/7, k.o. Trzin 3/14 - Stran: 31
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin - parc. št. 1600/36 in 107/7, k.o. Trzin 5/2014 - Stran: 108
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin (parc. št. 1570/18, k.o. Trzin) 7/14 - Stran: 158
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin na parc. št. 1260/6 in 815/4, obe k.o. Trzin 11/14 - Stran: 190
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin na parc. št. 1600/58 in 107/3, obe k.o. Trzin 3/15 - Stran: 56
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin na parc. št. 1574/35 in 1244/176, obe k.o. Trzin 6/15 - Stran: 68
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin na parc. št. 1569/22 9/2015, Stran: 76
Sklep o odvzemu statusa javnega dobrav lasti Občine Trzin, na parc. št. 1646/146, k.o. Trzin 7/2016, stran: 54
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 923/11 13/16- Stran: 86
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1649/44, 1649/45, 1649/46, 1649/47 in 1649/49, vse k.o. Tr 2/2017, stran: 26
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. na št. 104/17, k.o. Trzin 5/17 - stran: 54
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, na parc. št. 1572/3, 1581/3, 1581/4 in 1574/6, vse k.o. Trzin 8/17 - stran: 74
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, na parc. št. 1646/148, 866/22, 1244/256 in 1646/151, vse k.o. Trzin 13/17 - Stran: 127
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin,na parc.št. 1655/6,1655/7,1655/8,1655/9,1655/10 in 1655/12,k.o. Trzin 2/18 - stran: 8
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 872/31, k.o. Trzin 4/18 - Stran: 33
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 872/35, 872/36, 872/37, 872/38, 872/39 in 872/40 3/19 - Stran: 30
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1570/18, k.o. Trzin 6/19 - Stran: 82
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1646/154, k.o. Trzin 9/19 - Stran: 125
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 107/3 in 1573/36, obe k. o. Trzin 13/19 - Stran: 191
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 845/9, k. o. Trzin 3/20 - Stran: 12
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1573/38, 1573/40, 1573/41 in 1573/42, k. o. Trzin 14/20 - Stran: 227
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 1628/12 in 1572/12, obe k. o. Trzin 16/20 - Stran: 262
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 879/46, k. o. Trzin 2/21 - Stran: 40
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 1570/24 in 861/2, k. o. Trzin 5/21 - Stran: 50
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 1573/48, k. o. Trzin 19/21 - Stran: 162
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1180/14, 1600/74, 555, 1308, 1314 in 1360, vse k.o. Trzin 21/21 - Stran: 170
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1573/46, k. o. Trzin 2/22 - Stran: 19
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 1574/9 in 1656/2, obe k.o. Trzin 13/23 - Stran: 79
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1581/9 in 901/29, obe k.o. Trzin 17/23 - Stran: 89
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parcela št. 1649/51, k.o. Trzin 1/24 - Stran: 1
Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji sklepa 6. redne seje odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo, z dne 13.06.201 15/16, stran: 120
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite in reševanja in civilne obrambe v Občini Trzin v le 4/11 - Stran: 110
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2011 3/2012 - Stran: 16
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2012 1/2013 - Stran: 24
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2013 3/14 - Stran: 22
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2014; Re 1/2015 - Stran: 16
2/2015 - Stran: 37
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2015 2/2016 - Stran: 10
Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2016 2/2017, stran: 25
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delovanju Zavetišča Horjul v letu 2012 4/2013 - Stran: 198