OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA

Naziv Priponke
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske GJS rednega vzdrževanja občinskih cest na območju OT NPB1 NPB1
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del NPB NPB
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin NPB1 NPB1
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunal. prispevka NPB1 NPB1
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Trzin - NPB3 NPB3
Odok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin NPB1 NPB1
Odlok o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin NPB2 NPB2
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče NPB1 NPB1
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. NPB1 NPB1
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del - NPB NPB1
Odlok o javnem redu in miru v občini Trzin - NPB 1 NPB1
Odlok o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trzin NPB1 NPB1
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in g NPB1
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin - NPB1 NPB1
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin - NPB1 NPB1
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje NPB1 NPB1
Sklep o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin - NPB1 NPB1
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije NPB1
Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 2016-2020 - NPB1 NPB1
Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na G NPB1