DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport

Naziv Priponke
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje ter spremembe in dopolnitve Odloka 7/2000 - Stran: 79
6/2007 - Stran: 114
2/2010 - Stran: 11
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale ter spremembe in dopolnitve Odloka 7/2000 - Stran: 103
6/2007 - Stran: 115
2/2010 - Stran: 12
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 4/2002 - Stran: 29
5/2007 - Stran: 106
8/2009 - Stran: 124
3/2010 - Stran: 85
6/22 - Stran: 59
18/22 - Stran: 141
Odlok o Knjižnici Domžale ter spremembe in dopolnitve Odloka 2/2004 - Stran: 34
4/2009 - Stran: 73
10/17 - Stran: 82
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin ter spremembe in dopolnitve odloka 9/18 - Stran: 59
15/20 - Stran: 228
Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin; Spremembe in dopolnitve Pravilnika 9/18 - Stran: 50
12/20 - Stran: 189
12/23 - Stran: 77
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 1/11 - Stran: 10
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami ter Spremembe in dopolnitve Pravilnika 1/10 - Stran: 6
8/14 - Stran: 161
14/21 - Stran: 96
Program razvoja športa v Občini Trzin 11/2003 - Stran: 132
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2024 22/23 - Stran: 155
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2023 4/23 - Stran: 15
Sklep o potrditvi Investicijskega programa Večnamenske športne dvorane Trzin 16/20 - Stran: 243
Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Večnamenske športne dvorane Trzin 16/22 - Stran: 99
Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa št. 2 Večnamenska športna dvorana Trzin 1/24 - Stran: 7
Sklep o seznanitvi z idejno zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin 16/20 - Stran: 243
Sklep o seznanitvi s Predinvesticijsko zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin 16/20 - Stran: 243
Sklep o seznanitvi z Idejno zasnovo Razširitev in modernizacija ŠRP Mlake 3/20 - Stran: 8
Sklep o seznanitvi s predstavitvijo obnove Osnovne šole Roje 9/19 - Stran: 92
Sklep o potrditvi Investicijskega programa projekta Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje 17/23 - Stran: 88
Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami v šolskem letu 2022/2023 10/22 - Stran: 82
Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učenki s posebnimi potrebami v Osnovni šoli Trzin v šolskem letu 2020/2021 11/20 - Stran: 187
Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami 9/19 - Stran: 126
Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učenki s posebnimi potrebami v šolskem letu 2021/2022 13/21 - Stran: 91
Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami v šolskem letu 2021/2022 2/22 - Stran: 26
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let Osnovne šole Trzin 9/18 - Stran: 50
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnove šole Trzin in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žab 4/18 - Stran: 27
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Trzin in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica 5/19 - Stran: 68
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Trzin in Enote vrtca Žabica za leto 2019 7/20 - Stran: 151
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, enote vrtca Žabica za leto 2020 8/21 - Stran: 60
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, enote vrtca Žabica za leto 2020 19/21 - Stran: 111
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, enote vrtca Žabica preteklih let 16/22 - Stran: 99
Pogoji za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin, spremembe teh pogojev ter uradni po 3/2001 - Stran: 31
6/2006 - Stran: 83
5/2006 - Stran: 78
2/2015 - Stran: 27
Sklep o spremembi Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin 6/07 - Stran: 115
Sklep o pozivu vodstvu šole, da kot dober gospodar poskrbi za zaščito lastnine, ki ji je zaupana v uporabo in upravljanje 10/01 - Stran: 95
Sklep o odstopu od vložene ovadbe zaradi suma KD pri poslovanju Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Trzin enota vrtca Trzi 7/2006 - Stran: 88
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja h kandidaturi gospe Marjance Bogataj za ravnateljico Osnovne šole Roje 7/2000 - Stran: 93
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, s 1. 3. 2023 ter spremembe Sklepa 4/23 - Stran: 9
15/23 - Stran: 85
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, s 1. 11. 2021 19/21 - Stran: 109
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, s 1.12.2019; Spremembe in dopolnitve 11/2019 - Stran: 128
5/2020 - Stran: 31
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, s 1.2.2019;Sklep o dopolnitvi Sklepa 2/19 - stran: 7
3/19 - Stran: 51
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti Vrtec Žabica, s 01.01.2018 13/17 - Stran: 102
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica, s 1.12.2015 9/2015, stran: 74
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, enoti vrtec Žabica, s 1.11.2013 5/2013 - Stran: 204
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti Vrtec Žabica, s 1.8.2012 6/2012 - Stran: 110
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica s 16.9.2009 7/09 - Stran: 120
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtca s 1.1.2009 10/2008 - Stran: 182
Sklep OS o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti Vrtca s 1.8.2008 6/08 - Stran: 121
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtca, s 5.1.2008 11/07 - Stran: 196
Sklep o sprejemu predloga povišanja ekonomske cene programa vrtca, s 1.12.2005, Sklep o dopolnitvi tega sklepa in Sklep o spreme 11/2005 - Stran: 200
7/2006 - Stran: 90
8/2006 - Stran: 126
Sklep občinskega sveta o nespremenjenosti cen programov predšolske dejavnosti v OŠ Trzin, Enoti Vrtec Trzin z 9.2.2004 2/2004 - Stran: 38
Dodatni sklep občinskega sveta ob sprejetju sklepa o nespremenjenosti cen programov predšolske dejavnosti v OŠ Trzin, Enoti Vrte 2/2004 - Stran: 38
Sklep o znižanju cene programa razvojnega oddelka vrtca Osnovne šole Roje 5/13 - Stran: 205
Sklep o dodatnem znižanju plačila staršev v primeru otrokove odsotnosti; Sklep o spremembi Sklepa o dodatnem znižanju plačila st ž-17/2006 - Stran: 80
2/2015 - Stran: 38
Sklep občinskega sveta o podpori k prizadevanjem za ustanovitev višje strokovne šole za komercialno poslovanje v Kamniku 7/02 - Stran: 89
Sklep OS o seznanitvi z odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in obveznostjo OT po zaposlitvi stalnega spremljevalca 1/2005 - Stran: 3
Sklep OS o obravnavi Poročila o uresničevanju Programa razvoja športa v Občini Trzin 2/06 - Stran: 16
Sklep o izdaji soglasja k odločitvi ustanoviteljev o prenehanju delovanja Skupnosti osnovnih šol 7/2006 - Stran: 90
Sklep OS o seznanitvi z vsebino poročil športnih drutev v Občini Trzin o izvedenih programih športa v letih 2006 in 2007 8/2008 - Stran: 125
Sklep OS o seznanitvi z letnim poročilom OŠ Roje za leto 2006 4/07 - Stran: 103
Sklep OS o seznanitvi s poslovnimn poročilom OŠ Roje za leto 2008 6/09 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi z letnim poročilom OŠ Roje za leto 2009 3/10 - Stran: 84
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2010 5/2011 - Stran: 122
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2011 5/2012 - Stran: 99
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2012 4/2013 - Stran: 196
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2013 7/14 - Stran: 156
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2014 4/15 - Stran: 58
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2015 4/16 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2016 3/2017 - stran: 36
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 2017 4/18 - Stran: 26
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 2018 5/19 - Stran: 67
Sklep OS o seznanitvi z letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2008 6/09 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2009 3/10 - Stran: 84
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2010 5/2011 - Stran: 121
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2011 5/2012 - Stran: 98
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za poslovno leto 2012 4/2013 - Stran: 196
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za poslovno leto 2013 7/14 - Stran: 155
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za poslovno leto 2014 4/15 - Stran: 57
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za poslovno leto 2015 4/16 - Stran: 28
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za poslovno leto 2016 3/2017 - stran: 36
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2017 4/18 - Stran: 27
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2018 5/19 - Stran: 68
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2019 7/20 - Stran: 151
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2020 8/21 - Stran: 59
Sklep OS o seznanitvi z letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2008 6/09 - Stran: 98
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2009 3/10 - Stran: 84
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2010 5/2011 - Stran: 122
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2011 5/2012 - Stran: 99
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2012 4/2013 - Stran: 197
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2013 7/14 - Stran: 156
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2014 4/15 - Stran: 58
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2015 4/16 - Stran: 29
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2016 3/2017 - stran: 37
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2017 4/18 - Stran: 26
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za poslovno leto 2018 5/19 - Stran: 67
Sklep o začetku aktivnosti za izgradnjo športne dvorane v Trzinu 8/09 - Stran: 123
Sklep - vloga Smučarskega društva za odpis dolga 2/10 - Stran: 11
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Športnega društva Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Kolesarskega društva Felixi Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Planinskega društva Onger za leto 2009 5/10 - Stran: 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Orientacijskega kluba Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Društva Samokres za leto 2009 5/10 - Stran: 96
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Strelskega društva Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 96
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Šahovskega društva Trzin za leto 2009 5/10 - Stran: 98
Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin v letu 2010 7/2011 - Stran: 141
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2011 4/2012 - Stran: 96
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2012; Poročilo o uresničevanj 3/2013 - Stran: 97
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2013; Poročilo o uresničevanju Let 5/2014 - Stran: 105
5/2014
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2014; Poročilo o uresničevanju Let 1/2015 - Stran: 11
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2015 in Poročilo o uresničevanju L 13/16- Stran: 74
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2017; Poročilo 9/18 - Stran: 59
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018; Poročilo 6/19 - Stran: 81 - Sklep
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2019; Poročilo 3/20 - Stran: 9 - Sklep
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2020; Poročilo 11/21 - Stran: 78 - sklep
Poročilo LPŠ 2020
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2021; Poročilo 10/22 - Stran: 78
Poročilo
Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2022; Poročilo 17/23 - Stran: 88 - Sklep
Poročilo
Sklep o soglasju k imenovanju g. Jemec Viktorja iz Občine Lukovica za člana Sveta OŠ Roje ter Sklep o soglasju k podaljšanju man 7/2011 - Stran: 155
8/2012 - Stran: 174
Sklep občinskega sveta glede kandidatov za ravnatelja OŠ Trzin 1/2013 - Stran: 27
Sklep OS v zvezi z mnenjem o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje 11/17 - stran: 94
Sklep OS v zvezi z mnenjem o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje 3/18 - Stran: 20
Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin 8/23 - Stran: 48