OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Varstvo okolja - komunalni odpadki

Naziv Priponke
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Domžale 3/2001 - Stran: 30
Odlok o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin ter spremembe in dopolnitve Odloka 2/2006 - Stran: 11
3/2009 - Stran: 63
Grafični del odloka
9/2015, Stran: 74
Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice 20/21 - Stran: 164
Sklep o potrditvi osnutka Odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice 20/21 - Stran: 164
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin; Spremembe in dopolnitve Odloka; Obvezna razlaga; Uradni popravek 6/09 - Stran: 93
2/10 - Stran: 9
16/22 - Stran: 99 - obvezna razlaga
16/22 - Stran: 128 - Uradni popravek objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
Sklep o skupnem začetku izvajanja koncesije za GJS obdelave določenih vrst komunal.odpadkov in odlaganja ostankov predelave... 15/21 - Stran: 97
Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana 2/22 - Stran: 28
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo 8/2011 - Stran: 182
Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Trzin 3/10 - Stran: 89
Lokalni program varstva okolja za Občino Trzin 11/2004 - Stran: 145
Dogovor o izvedbi rekonstrukcije infrastrukturnih objektov Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik 7/2003 - Stran: 63
Sklep o vključitvi Občine Trzin v Konzorcij CERO 9/1999 - Stran: 137
Sklep o sprejemu Investicijskega programa za razširitev in sanacijo obstoječe deponije Dob ter ureditev centra za ravnanje z odp 3/08 - Stran: 61
11/2001 - Stran: 151
Dodatni sklep občinskega sveta, ki JKP PRODNIK d.o.o. nalaga predložitev načina formiranja cen po vrstah uporabnikov ob naslednj 7/2002 - Stran: 87
Sklep občinskega sveta o določitvi cene gospodarske javne službe zbiranja in odvoza ter deponiranja odpadkov -smetarine v občini 7/2002 - Stran: 88
Sklep o razveljavitvi 2.točke Sklepa o izdaji soglasja k Pogodbi o pogojih in načinu izplačila rente 8/2003 - Stran: 69
Sklep občinskega sveta o izdaji soglasja k družbeni pogodbi Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. 9/2003 - Stran: 71
Sklep o seznanitvi z Investicijskim programom za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik; Sklep o potrditvi Novel 7/2012 - Stran: 139
5/2014 - Stran: 85
6/15 - Stran: 67
Sklep OS o seznanitvi z odprtimi vprašanji zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Trzin v prihodnosti 8/2004 - Stran: 83
Sklep OS o sprejemu Programa oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Trzin, določitvijo cene zbiranja, odvo 4/2007 - Stran: 102
4/2007 - Stran: 102
Sklep OS o seznanitvi z zapiranjem deponije v Dobu 4/2007 - Stran: 101
Sklep o sprejemu izjave o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odl 2/2017 - stran: 33
Sklep OS o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin v letu 2006 5/2007 - Stran: 105
Sklep občinskega sveta o določitvi cene zbiranja, odvoza in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in negospodin 6/07 - Stran: 117
11/07 - Stran: 201
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen predelave, obdelave, zbiranja in odvoza organskih odpadkov iz gospodinjstev 6/07 - Stran: 117
Sklep OS o seznanitvi z županovim podpisom Pisma o nameri oz. skupnem interesu za sodelovanje in dogovarjanje o vključitvi zaint 7/07 - Stran: 123
Sklep občinskega sveta o določitvi cene kanalščine v občini Trzin od 01.08.2002 dalje 7/02 - Stran: 87
Sklep OS o določitvi pričetka izvajanja javne službe zbiranja, odvoza in predelave organskih odpadkov 1.6.2008 3/2008 - Stran: 61
Sklep o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij kom.odpadkov v občini Trzin;spremembe 4/09 - Stran: 72
9/19- Stran: 91
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom 2008 in z načrti JP CČN Domžale Kamnik d.o.o. 5/09 - Stran: 88
Sklep o seznanitvi z županovo informacijo o poteku priprave naložbe »Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik« – Por 7/09 - Stran: 99
Sklep o seznanitvi s parafiranim predlogom Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijsk 9/09 - Stran: 129
Poročilo o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2011 7/2012 - Stran: 139
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2012 in 2013 6/2013 - Stran: 212
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Slovenijo/Trzin 2012" 5/2012 - Stran: 101
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Trzin 2013" 4/2013 - Stran: 194
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Trzin 2014" 7/14 - Stran: 153
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Trzin 2015" 4/15 - Stran: 59
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedeni čistilni akciji Očistimo Trzin 2017 5/17 - stran: 50
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedeni čistilni akciji Očistimo Trzin 2018 9/18 - Stran: 49