OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Prostorsko in urbanistično planiranje, posegi v prostor, zazidalni načrti in ureditveni načrti

Naziv Priponke
Odlok o 3 SD Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - kratek postopek in tehnična posodobitev 8/22 - Stran: 73
8/22 - Stran: 74
10/22 - Stran: 77
16/22 - Stran:92 - Sklep o tehnični posodobitvi
18/22 - Stran: 137 - Odlok o 3SD OPN
Grafične priloge
11/23 - Stran: 54 - obvezna razlaga 20. člen
11/23 - Stran: 54 - obvezna razlaga 56. točke 3. čl.
11/23 - Stran: 55 - obvezna razlaga 24. čl.
1/24 - Stran: 1 obvezna razlaga 1. odst. 23. čl.
Odlok o 2 SD Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški del 6/20 - Stran: 38
6/20 - Stran: 37
Grafične priloge
Odlok o 2 SD Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del; Obvezne razlage Odloka 6/20 - Stran: 56
Grafične priloge
11/20 - Stran: 176 - obvezna razlaga tabele 3 in 103. čl.
14/20 - Stran: 221 - obvezna razlaga tretje alineje 2.1 tč. 94. čl.
5/21 - Stran: 50 - obvezna razlaga 23. in 24. čl.
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del; Odlok o 1 SD Odloka o občinskem prostorkem načrtu OT 8/2010 - Stran: 128
OPN grafike
1/2013 - Stran: 2
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 08/2010) 7/2011 - Stran: 141
Obvezna razlaga 81. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del 2/2013 - Stran: 29
Obvezna razlaga zadnje alineje 1.2. odstavka 81. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del, uradn 5/2013 - Stran: 204
Obvezna razlaga 1.2 odstavka in 2. odstavka 108. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradn 6/2013 - Stran: 211
Obvezna razlaga zadnje alineje 1.3. odstavka 82. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradn 3/16 - stran: 16
Obvezna razlaga 24. čl. Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/10,7/11,1/1 2/18 - stran: 7
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV – 1. del 6/2018-stran 36
Grafične priloge
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC - JUG - 1. de 2/2017 - stran: 5
20/23 - Stran: 99 - Sklep o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče; Uradni popravek Odloka 5/2014 - Stran: 90
6/2014 - Stran: 115
OPPN CT 5/1 - grafike
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta CT 5/1 Brodišče in merilih za o 7/14 - Stran: 116
Grafična priloga
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju podrobnejšega prostorskega 2/10 - Stran: 10
Odlok o sprejetju dopolnitev in sprememb zazidalnega načrta za obrtno industrijsko cono Trzin (OIC Trzin - ZN T11/1990) ter Skle Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/07 - Stran: 201
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trzin 9/18 - Stran: 92
Idejna urbanistična zasnova za območje NT-06 Peske 16/22 - Stran: 92
Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin 16/22 - Stran: 93
Sklep o seznanitvi z dokumentom identifikacije investic. projekta (DIIP) Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Lj. 2/18 - stran: 7
Program opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za obrtno industrijsko cono Trzin (ureditveno območj Izračun komunalnega prispevka
2/2004 - Stran: 20
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in prostorsk 1/2004 - Stran: 1
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja T12 Ob cesti 4/2005 - Stran: 106
Program priprave Odloka o ureditvenem načrtu območja ŠRC Trzin 8/2000 - Stran: 110
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin 4/2001 - Stran: 33
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka O zazidalnem načrtu za OIC Trzin 2/2005 - Stran: 13
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin 5/2005 - Stran: 124
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za OIC Trzin (Biring Invest d.o.o.) 1/2006 - Stran: 6
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za Obrtno industrijsko cono Trzin 2/2007 - Stran: 42
Sklep o sprejemu ter javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o ZN območja T 12 Ob cesti v prvi 8/99 - Stran: 112
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Trzin in njihovi nadaljnji pripravi po Zakonu o prosto 11/07 - Stran: 207
Sklep o sprejemu ter javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o ureditvenem načrtu območja športno rekreacijske cone v Trzinu 3/2001 - Stran: 30
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga odloka o ureditvenem načrtu območja ŠRC Trzin v prvi obravnavi 3/01 - Stran: 32
Sklep o sprejemu Stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o ureditvenem načrtu območja špor 6/01 - Stran: 47
Sklep o pričetku postopka za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1 3/02 - Stran: 21
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za OIC Trzin 10/2002 - Stran: 108
Sklep občinskega sveta o seznanitvi s stališči do pripomb in predlogov, danih na osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlo 7/2003 - Stran: 67
Sklep občinskega sveta o sklenitvi najemnih pogodb za nedoločen čas z lastniki zemljišč in objektov v OIC, ki so skladno s sklep 7/2003 - Stran: 67
Sklep o dodatni pobudi za sklenitev zakupnih pogodb za dele zemljišč v OIC Trzin in pričetku postopka sprememb in dopolnitev ZN 2/2006 - Stran: 13
12/2006 - Stran: 156
Sklep o sprejemu predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za OI Trzin (T11)z dodatnim sklepom 5/2006 - Stran: 77
5/2006 - Stran: 78
Sklep o seznanitvi s pričetkom postopka priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin in o soglasju s predlogi župana te 11/2004 - Stran: 145
11/2004 - Stran: 145
Sklep občinskega sveta o sprejemu pobude za pričetek spremembe ZN OIC Trzin za parcelo št. 1283/6 in 1284/7 K.O. Trzin 1/2005 - Stran: 3
Sklep občinskega sveta o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN za OIC Trzin (T11) 4/2005 - Stran: 103
Sklep OS o preložitvi pobude podjetja IMS Invest d.o.o. 10/2005 - Stran: 184
Sklep o sprejemu pobude družbe Biring Invest d.o.o. za začetek sprememb in dopolnitev Odloka o ZN za območje OIC Trzin 12/2005 - Stran: 243
Sklep o sprejemu pobude družbe ASIST d.o.o. za dopolnitev pobude družbe Biring Invest d.o.o. za začetek sprememb in dopolnitev Z 2/2006 - Stran: 12
2/2006 - Stran: 12
Sklep župana o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o ZN za OIC Trzin 2/08 - Stran: 54
Sklep OS o sprejemu predloga Odloka o strategiji prostorskega razvoja občine Trzin 3/2006 - Stran: 68
Sklep o sprejemu obvezne razlage določila 4.čl. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za OIC Trzin (Ur.vestnik Občine T 12/2006 - Stran: 157
12/2006 - Stran: 157
Sklep OS o sprejemu obvezne razlage določila 4.točke 9.čl. Odloka o ZN za OIC Trzin (Ur.vestnik Občine Domžale, št. 11/86) 2/2007 - Stran: 41
Sklep OS o sprejemu/zavrnitvi pobud vlagateljev za spremembo Odloka o ZN za OIC Trzin (T-11), objavljenega v Ur.vestniku Občine 1/2008 - Stran: 1
Sklep o spremembah Sklepa o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o ZN za OIC Trzin, št. ž-19/2008 z dne 10.3.2008 3/08 - Stran: 63
Sklep o sprejemu obvezne razlage določila 2.točke 9.člena Odloka o sprejetju dopolnitev in sprememb ZN za OIC Trzin (Ur.vestnik 3/08 - Stran: 59
Sklep o sprejemanju pobud v okviru postopka priprave občinskega prostorskega načrta 4/08 - Stran: 70
Sklep OS o seznanitvi s Študijo izbora lokacije pokopališča v Občini Trzin 5/09 - Stran: 88
Sklep OS o sprejemu/zavrnitvi pobud vlagateljev za spremembo Odloka o ZN za OIC Trzin (T-11), objavljenega v Ur.vestniku Občine 8/09 - Stran: 124
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin - spremembe 200 9/09 - Stran: 129
Sklep o sprejemu pobude za spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu za OIC Trzin (2006) (Ur. v 9/ 10/09 - Stran: 136
Seznanitev OS s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni 7/2011 - Stran: 141
Sklep o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v OIC 3/11 - Stran: 103
Sklep o zavrnitvi pobude podjetja Aplan d.o.o. za spremembo Odloka o občinskem prostorskem načrtu 4/2012 - Stran: 95
Sklep o zavrnitvi pobude g. Sava Stjepanoviča za spremembo Odloka o občinskem prostorskem načrtu 4/2012 - Stran: 96
Sklep o zavrnitvi pobude podjetja Delo prodaja d.d. za spremembo Odloka o občinskem prostorskem načrtu 4/2012 - Stran: 96
Sklep o seznanitvi in strinjanju ter nalog županu za nadaljevanje z investicijo Doma zaščite in reševanja (DZiR) 2/2017, stran: 17
Sklep o seznanitvi z novelacijo investicijskega programa za investicijski projekt Dom zaščite in reševanja v Trzinu 9/19 - Stran: 97
Sklep o seznanitvi z dogovorom o skupni pripravi RPN za obvoznico Trzin,I. etapa priključne ceste Trzin-Domžale-priključek Študa 5/18 - Stran: 35