OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER GOSPODARSTVO

Ceste - promet

Naziv Priponke
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin UPB1 2/22 - Stran: 20
Odlok o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trzin; Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 7/07 - Stran: 121
3/2013 - Stran: 96
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Trzin in spremembe in dopolnitve odloka 3/15 - Stran: 45
3/15 UPB1 - Stran: 45
3/20 - Stran: 8
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske GJS rednega vzdrževanja občinskih cest na območju OT;spremembe in dop. 12/19 - Stran: 166
2/24 - Stran: 9
Občinski program varnosti Občine Trzin in Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti 7/09 - Stran: 99
7/2009 - Stran: 99
Pravilnik o cenah za odstranitev,hrambo in odvoz v razgradnjo nepravilno parkiranih ali/in zapuščenih vozil iz obm. občine Trzin 2/21 - Stran: 43
Sklep o seznanitvi s Pobudo za državno prostorsko načrtovanje za gradnjo železniške proge št. 21 (Ljubljana Šiška-Kamnik Graben) 2/21 - Stran: 21
Sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana 11/20 - Stran: 187
Sklep o seznanitvi s Predinvesticijsko zasnovo Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana 11/20 - Stran: 187
Sklep o določitvi prometne ureditve mirujočega prometa v neposredni okolici sedeža Javnega zavoda Osnovna šola Trzin, Mengeška c 5/2014 - Stran: 113
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z razmerami, ki ovirajo načrtovano rekonstrukcijo Jemčeve ulice in pričetek postopka za prid 3/02 - Stran: 25
Sklep OS o obravnavi Študije prometne varnosti v Občini Trzin - končno poročilo in seznanitvi z ugotovitvami izdelovalcev študij 9/2004 - Stran: 110
Sklep občinskega sveta o seznanitvi z informacijo o poteku urejanja odprtih vprašanj v zvezi z zahtevo po avtomatsko zavarovanem 11/2004 - Stran: 201
Sklep OS o podpori akcije Stop kolonam 7/2006 - Stran: 86
Sklep OS o prepovedi vožnje tovornih vozil, traktorjev in delovnih strojev med 22.00 in 6.00 uro na ulicah Peske in Špruha v OIC 2/2007 - Stran: 42
Sklep OS o seznanitvi z variantama poteka načrtovane trzinske obvoznice 3/2007 - Stran: 91
Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, kjer je časovno omejeno parkiranje in kjer se plačuje parkirnina, višine parkirnine 4/09 - Stran: 70
Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2009 in seznanitev z Oceno varnostnih razmer v Občini Trzin za leto 2009 3/10 - Stran: 86
Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2010 in seznanitev z Oceno varnostnih razmer v Občini Trzin za leto 2010 4/11 - Stran: 110
Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2011 in seznanitev z Oceno varnostnih razmer v občini Trzin za leto 2011 5/2012 - Stran: 101
Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2012 in seznanitev z Oceno varnostnih razmer v občini Trzin za leto 2012 4/2013 - Stran: 194
Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2013 in v letu 2014 ter seznanitev z Oceno varnostnih razmer v občini Trzi 3/15 - Stran: 41
Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2015 in seznanitev z Oceno varnostnih razmer v občini Trzin za leto 2015 13/16- Stran: 74
Sklep o seznanitvi z Varnostno oceno OT za leto 2016 in Letnim poročilom skupne občinske uprave MIR za leto 2016 5/17 - stran: 49
Sklep o seznanitvi z Varnostno oceno Občine Trzin za leto 2017 9/18 - Stran: 49
Sklep o seznanitvi z Varnostno oceno Občine Trzin za leto 2018 9/19 - Stran: 91
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Policijske postaje Domžale za leto 2019 11/20 - Stran: 176
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Policijske postaje Domžale za leto 2020 22/21 - Stran: 172
Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Policijske postaje Domžale za leto 2022 17/23 - Stran: 87