Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR - POSLOVNI SEKRETAR VI 15.01.2020 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanit. dej. v OT za l. 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE TRZIN V LETIH 2020 - 2022 17.12.2019 24.12.2019 do 10:00
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 11.12.2019 31.12.2019
Javni natečaj: svetovalec župana za pravne in splošne zadeve 28.11.2019 06.12.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.11.2019 04.12.2019
Odlok o koncesiji za GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-druga obr. 07.11.2019 22.11.2019
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin-druga obravnava 07.11.2019 22.11.2019
Obvestilo o zaključku javnega natečaja - Svetovalec za inšpekcijsko-redarsko službo 07.11.2019 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.10.2019 18.11.2019
Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN 18.10.2019 06.11.2019 do 10:00
Javna razprava predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 10.10.2019 23.10.2019 do 12:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin - prva obravnava 23.09.2019 08.10.2019
Odlok o javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale - prva obravnava 23.09.2019 08.10.2019
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - prva obravnava 23.09.2019 08.10.2019
Javna razgrnitev - Blatnice 30.08.2019 30.09.2019
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v MIR: SVETOVALEC ZA INŠPEKCIJSKO - REDARSKO SLUŽBO 27.08.2019 04.09.2019 do 00:00
Obvestilo o zaključku javnega natečaja _ višji svetovalec župana za družbene dejavnosti 22.08.2019 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ "inšpektor" 22.08.2019 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ strokovno - tehnično delovno mesto »poslovni sekretar VI« 15.07.2019 -
Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin 08.07.2019 02.09.2019 do 09:00
Fotonatečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Likovni natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Odlok o koncesiji za gjs obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-2. obrav. 07.06.2019 18.06.2019
Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč 07.06.2019 28.06.2019 do 10:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.05.2019 30.05.2019
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik 19.03.2019 -
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2019 21.02.2019 29.03.2019 do 12:00
Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo št.: 430-0005/2019: Vzdrževanje javnih gredic na območju občine Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 18.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture 01.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa 01.02.2019 -
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Načrt razsvetljave Občine Trzin 31.01.2019 -
Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 23.01.2019 05.02.2019 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov občine Trzin v letu 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humani. dejavnosti v OT za l. 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Reverzibilna toplotna črpalka voda voda - v odkup 24.09.2018 26.09.2018 do 17:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR 19.09.2018 -
Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 04.09.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 21.08.2018 -
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 16.04.2018 24.04.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanit. dej. v OT za l. 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 11.12.2019 31.12.2019
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2019 21.02.2019 29.03.2019 do 12:00
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture 01.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa 01.02.2019 -
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov občine Trzin v letu 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humani. dejavnosti v OT za l. 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE TRZIN V LETIH 2020 - 2022 17.12.2019 24.12.2019 do 10:00
Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN 18.10.2019 06.11.2019 do 10:00
Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin 08.07.2019 02.09.2019 do 09:00
Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč 07.06.2019 28.06.2019 do 10:00
Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo št.: 430-0005/2019: Vzdrževanje javnih gredic na območju občine Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 23.01.2019 05.02.2019 do 12:00
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.11.2019 04.12.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.10.2019 18.11.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.05.2019 30.05.2019
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR - POSLOVNI SEKRETAR VI 15.01.2020 20.01.2020
Javni natečaj: svetovalec župana za pravne in splošne zadeve 28.11.2019 06.12.2019
Obvestilo o zaključku javnega natečaja - Svetovalec za inšpekcijsko-redarsko službo 07.11.2019 -
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v MIR: SVETOVALEC ZA INŠPEKCIJSKO - REDARSKO SLUŽBO 27.08.2019 04.09.2019 do 00:00
Obvestilo o zaključku javnega natečaja _ višji svetovalec župana za družbene dejavnosti 22.08.2019 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ "inšpektor" 22.08.2019 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ strokovno - tehnično delovno mesto »poslovni sekretar VI« 15.07.2019 -
Fotonatečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Likovni natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik 19.03.2019 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 18.02.2019 -
Načrt razsvetljave Občine Trzin 31.01.2019 -
Reverzibilna toplotna črpalka voda voda - v odkup 24.09.2018 26.09.2018 do 17:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR 19.09.2018 -
Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 04.09.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 21.08.2018 -
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018