Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 22.09.2021 27.09.2021
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - skrajšani postopek 22.09.2021 27.09.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 17.09.2021 02.10.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 16.09.2021 06.10.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 08.09.2021 28.09.2021
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju - občinski redar pripravnik 07.09.2021 -
Javna razgrnitev: Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice 01.09.2021 01.10.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin - ponovitev 03.08.2021 11.08.2021 do 17:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.07.2021 22.07.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.07.2021 22.07.2021
Javna razprava predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 29.06.2021 27.08.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 28.06.2021 13.07.2021
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "občinski redar pripravnik" 10.06.2021 -
Javno naročilo: Notranja oprema za Dom zaščite in reševanja 08.06.2021 01.07.2021 do 10:00
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - prva obravnava 07.06.2021 18.06.2021
Javna dražba za prodajo nepremičnine 18.05.2021 07.06.2021
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 17.05.2021 06.06.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 11.05.2021 31.05.2021
Lokalni energetski koncept Občine Trzin - osnutek 28.04.2021 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 26.04.2021 17.05.2021
Javni razpis za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 07.04.2021 16.04.2021
Sklep o začetku Javnega razpisa za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 06.04.2021 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 29.03.2021 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 29.03.2021 19.04.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.03.2021 08.04.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje GJS zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin 19.03.2021 30.04.2021 do 12:00
Sklep o začetku javnega razpisa in imenovanju razpisne komisije 18.03.2021 -
Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih priključkih na Prešernovi ulici 16.03.2021 31.03.2021 do 11:00
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava 12.03.2021 19.03.2021
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK 03.03.2021 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.03.2021 23.03.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.02.2021 17.03.2021
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2021 18.02.2021 29.03.2021 do 12:00
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 11.02.2021 26.02.2021
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin - skrajšani postopek 05.02.2021 10.02.2021
Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - prva obravnava 05.02.2021 12.02.2021
Javno naročilo: Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana 05.02.2021 19.02.2021 do 11:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.02.2021 25.02.2021
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 01.02.2021
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 10.12.2020 25.12.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 27.11.2020 12.12.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - INŠPEKTOR v MIR 27.11.2020 -
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 26.11.2020 14.12.2020 do 12:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 02.11.2020 17.11.2020
Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 - skrajšani postopek 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.10.2020 12.11.2020
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 09.10.2020 08.11.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v MIR 06.10.2020 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK - v MIR 28.09.2020 -
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - druga obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.09.2020 18.09.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 27.07.2020 17.08.2020
Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin 27.07.2020 09.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 22.07.2020 11.08.2020
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 13.07.2020 03.08.2020
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR 11.06.2020 -
Rokodelski natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 08.06.2020 01.10.2020
Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - skrajšani postopek 05.06.2020 15.06.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - druga obravnava 05.06.2020 15.06.2020
Javni poziv - JSKD 25.05.2020 03.06.2020 do 12:00
Obvestilo o neuspelem postopku za zasedbo dveh uradniških delovnih mest občinski redar - pripravnik 13.05.2020 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin - ponovitev 03.08.2021 11.08.2021 do 17:00
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "občinski redar pripravnik" 10.06.2021 -
Javni razpis za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 07.04.2021 16.04.2021
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 29.03.2021 -
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje GJS zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin 19.03.2021 30.04.2021 do 12:00
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2021 18.02.2021 29.03.2021 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 01.02.2021
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 17.09.2021 02.10.2021
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju - občinski redar pripravnik 07.09.2021 -
Javna razgrnitev: Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice 01.09.2021 01.10.2021
Javna razprava predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 29.06.2021 27.08.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 28.06.2021 13.07.2021
Javna dražba za prodajo nepremičnine 18.05.2021 07.06.2021
Lokalni energetski koncept Občine Trzin - osnutek 28.04.2021 -
Sklep o začetku Javnega razpisa za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 06.04.2021 -
Sklep o začetku javnega razpisa in imenovanju razpisne komisije 18.03.2021 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK 03.03.2021 -
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 11.02.2021 26.02.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 10.12.2020 25.12.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 27.11.2020 12.12.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - INŠPEKTOR v MIR 27.11.2020 -
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 26.11.2020 14.12.2020 do 12:00
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 02.11.2020 17.11.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v MIR 06.10.2020 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK - v MIR 28.09.2020 -
Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin 27.07.2020 09.11.2020
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR 11.06.2020 -
Rokodelski natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 08.06.2020 01.10.2020
Javni poziv - JSKD 25.05.2020 03.06.2020 do 12:00
Obvestilo o neuspelem postopku za zasedbo dveh uradniških delovnih mest občinski redar - pripravnik 13.05.2020 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 22.09.2021 27.09.2021
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - skrajšani postopek 22.09.2021 27.09.2021
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - prva obravnava 07.06.2021 18.06.2021
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava 12.03.2021 19.03.2021
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin - skrajšani postopek 05.02.2021 10.02.2021
Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - prva obravnava 05.02.2021 12.02.2021
Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 - skrajšani postopek 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 09.10.2020 08.11.2020
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - druga obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - skrajšani postopek 05.06.2020 15.06.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - druga obravnava 05.06.2020 15.06.2020
V tej kategoriji še ni razpisov ali objav.