Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ strokovno - tehnično delovno mesto »poslovni sekretar VI« 15.07.2019 -
Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin 08.07.2019 02.09.2019 do 09:00
Fotonatečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Likovni natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Prosti uradniški delovni mesti v MIR: OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK 18.06.2019 24.06.2019
Odlok o koncesiji za gjs obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-2. obrav. 07.06.2019 18.06.2019
Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč 07.06.2019 28.06.2019 do 10:00
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VI 06.06.2019 11.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.05.2019 30.05.2019
Javni razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik 24.04.2019 03.05.2019 do 00:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik 19.03.2019 -
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2019 21.02.2019 29.03.2019 do 12:00
Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo št.: 430-0005/2019: Vzdrževanje javnih gredic na območju občine Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javni razpis: strokovno tehnično delovno mesto za določen čas - Strokovni sodelavec VII/1 21.02.2019 26.02.2019 do 00:00
Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 18.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture 01.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa 01.02.2019 -
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Načrt razsvetljave Občine Trzin 31.01.2019 -
Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 23.01.2019 05.02.2019 do 12:00
Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 21.12.2018 14.01.2019
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov občine Trzin v letu 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humani. dejavnosti v OT za l. 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Reverzibilna toplotna črpalka voda voda - v odkup 24.09.2018 26.09.2018 do 17:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR 19.09.2018 -
Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 04.09.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 21.08.2018 -
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Odlok o turistični taksi - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o turistični taksi - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 16.04.2018 24.04.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 21.03.2018 11.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest - OBČINSKI REDAR III 14.03.2018 22.03.2018 do 00:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 09.03.2018 25.03.2018
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški in izvedbeni del (2SD OPN), dopolnjen osnutek - prva 05.03.2018 13.03.2018
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb 28.02.2018 16.03.2018
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1020/4, k.o. Trzin 20.02.2018 07.03.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo kom. opr. in merilih za odmero komunal.prisp.-II.obr. 05.02.2018 13.02.2018 do 14:00
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Prosti uradniški delovni mesti v MIR: OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK 18.06.2019 24.06.2019
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VI 06.06.2019 11.06.2019
Javni razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik 24.04.2019 03.05.2019 do 00:00
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2019 21.02.2019 29.03.2019 do 12:00
Javni razpis: strokovno tehnično delovno mesto za določen čas - Strokovni sodelavec VII/1 21.02.2019 26.02.2019 do 00:00
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture 01.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa 01.02.2019 -
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov občine Trzin v letu 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humani. dejavnosti v OT za l. 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin 08.07.2019 02.09.2019 do 09:00
Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč 07.06.2019 28.06.2019 do 10:00
Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo št.: 430-0005/2019: Vzdrževanje javnih gredic na območju občine Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 23.01.2019 05.02.2019 do 12:00
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.05.2019 30.05.2019
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 21.03.2018 11.04.2018
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 09.03.2018 25.03.2018
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb 28.02.2018 16.03.2018
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ strokovno - tehnično delovno mesto »poslovni sekretar VI« 15.07.2019 -
Fotonatečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Likovni natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik 19.03.2019 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 18.02.2019 -
Načrt razsvetljave Občine Trzin 31.01.2019 -
Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 21.12.2018 14.01.2019
Reverzibilna toplotna črpalka voda voda - v odkup 24.09.2018 26.09.2018 do 17:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR 19.09.2018 -
Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 04.09.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 21.08.2018 -
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest - OBČINSKI REDAR III 14.03.2018 22.03.2018 do 00:00
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1020/4, k.o. Trzin 20.02.2018 07.03.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018