Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni razpis za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 07.04.2021 16.04.2021
Sklep o začetku Javnega razpisa za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 06.04.2021 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 29.03.2021 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 29.03.2021 19.04.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.03.2021 08.04.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje GJS zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin 19.03.2021 30.04.2021 do 12:00
Sklep o začetku javnega razpisa in imenovanju razpisne komisije 18.03.2021 -
Javno naročilo: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih priključkih na Prešernovi ulici 16.03.2021 31.03.2021 do 11:00
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava 12.03.2021 19.03.2021
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 09.03.2021 17.03.2021
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK 03.03.2021 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.03.2021 23.03.2021
Prosto strokovno tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 02.03.2021 05.03.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.02.2021 17.03.2021
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2021 18.02.2021 29.03.2021 do 12:00
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 11.02.2021 26.02.2021
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin - skrajšani postopek 05.02.2021 10.02.2021
Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - prva obravnava 05.02.2021 12.02.2021
Javno naročilo: Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana 05.02.2021 19.02.2021 do 11:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.02.2021 25.02.2021
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 01.02.2021
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 10.12.2020 25.12.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 27.11.2020 12.12.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - INŠPEKTOR v MIR 27.11.2020 -
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 26.11.2020 14.12.2020 do 12:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 02.11.2020 17.11.2020
Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 - skrajšani postopek 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.10.2020 12.11.2020
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 09.10.2020 08.11.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v MIR 06.10.2020 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK - v MIR 28.09.2020 -
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - druga obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.09.2020 18.09.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 27.07.2020 17.08.2020
Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin 27.07.2020 09.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 22.07.2020 11.08.2020
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 13.07.2020 03.08.2020
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR 11.06.2020 -
Rokodelski natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 08.06.2020 01.10.2020
Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - skrajšani postopek 05.06.2020 15.06.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - druga obravnava 05.06.2020 15.06.2020
Javni poziv - JSKD 25.05.2020 03.06.2020 do 12:00
Obvestilo o neuspelem postopku za zasedbo dveh uradniških delovnih mest občinski redar - pripravnik 13.05.2020 -
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 08.05.2020 15.05.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - prva obravnava 08.05.2020 15.05.2020
Spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega načrta Občine Trzin, predlog - druga obravnava 30.04.2020 15.05.2020
Obvestilo o neuspelem internem natečaju MIR - občinski redar 16.04.2020 -
Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN 18.03.2020 06.04.2020 do 10:00
Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil car sharing v Občini Trzin 13.03.2020 06.04.2020 do 12:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VI 10.03.2020 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2020 28.02.2020 30.03.2020 do 12:00
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - druga obravnava 21.02.2020 02.03.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - skrajšani postopek 21.02.2020 02.03.2020
Javno naročilo: Redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Trzin v letih 2020 – 2024 21.02.2020 09.03.2020 do 09:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 17.02.2020 09.03.2020
Obvestilo o zaključku javnih natečajev - višji svetovalec župana za prostor in GJS ter svetovalec župana za pravne in splošne zadeve 28.01.2020 -
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanit. dej. v OT za l. 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2020 07.01.2020 31.01.2020
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni razpis za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 07.04.2021 16.04.2021
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 29.03.2021 -
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje GJS zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin 19.03.2021 30.04.2021 do 12:00
Prosto strokovno tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 02.03.2021 05.03.2021
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2021 18.02.2021 29.03.2021 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 01.02.2021
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil car sharing v Občini Trzin 13.03.2020 06.04.2020 do 12:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VI 10.03.2020 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2020 28.02.2020 30.03.2020 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanit. dej. v OT za l. 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2020 07.01.2020 31.01.2020
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 29.03.2021 19.04.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 19.03.2021 08.04.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.03.2021 23.03.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 25.02.2021 17.03.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 03.02.2021 25.02.2021
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.10.2020 12.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 27.07.2020 17.08.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 22.07.2020 11.08.2020
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 13.07.2020 03.08.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 17.02.2020 09.03.2020
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Sklep o začetku Javnega razpisa za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Občine Trzin za leto 2021 06.04.2021 -
Sklep o začetku javnega razpisa in imenovanju razpisne komisije 18.03.2021 -
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 09.03.2021 17.03.2021
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK 03.03.2021 -
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 11.02.2021 26.02.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 10.12.2020 25.12.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 27.11.2020 12.12.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - INŠPEKTOR v MIR 27.11.2020 -
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 26.11.2020 14.12.2020 do 12:00
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 02.11.2020 17.11.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v MIR 06.10.2020 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK - v MIR 28.09.2020 -
Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin 27.07.2020 09.11.2020
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR 11.06.2020 -
Rokodelski natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 08.06.2020 01.10.2020
Javni poziv - JSKD 25.05.2020 03.06.2020 do 12:00
Obvestilo o neuspelem postopku za zasedbo dveh uradniških delovnih mest občinski redar - pripravnik 13.05.2020 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju MIR - občinski redar 16.04.2020 -
Obvestilo o zaključku javnih natečajev - višji svetovalec župana za prostor in GJS ter svetovalec župana za pravne in splošne zadeve 28.01.2020 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - prva obravnava 12.03.2021 19.03.2021
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin - skrajšani postopek 05.02.2021 10.02.2021
Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - prva obravnava 05.02.2021 12.02.2021
Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 - skrajšani postopek 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 09.10.2020 08.11.2020
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - druga obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - skrajšani postopek 05.06.2020 15.06.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - druga obravnava 05.06.2020 15.06.2020
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 08.05.2020 15.05.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - prva obravnava 08.05.2020 15.05.2020
Spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega načrta Občine Trzin, predlog - druga obravnava 30.04.2020 15.05.2020
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - druga obravnava 21.02.2020 02.03.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - skrajšani postopek 21.02.2020 02.03.2020
V tej kategoriji še ni razpisov ali objav.