Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Javni poziv za posredovanje predlogov-namestnik predsednice OVK 31.07.2018 20.08.2018 do 12:00
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb 05.07.2018 26.07.2018
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Odlok o turistični taksi - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR 08.06.2018 16.06.2018
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 -
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1244/431 k.o. Trzin 22.05.2018 13.06.2018 do 12:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 10.05.2018 31.05.2018
Sklep o javni razpravi osnutka predloga Odloka o turistični taksi v Občini Trzin 26.04.2018 28.05.2018
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - REFERENT 23.04.2018 01.05.2018
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - NADZORNIK 23.04.2018 01.05.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o turistični taksi - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 16.04.2018 24.04.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 21.03.2018 11.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest - OBČINSKI REDAR III 14.03.2018 22.03.2018 do 00:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 09.03.2018 25.03.2018
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški in izvedbeni del (2SD OPN), dopolnjen osnutek - prva 05.03.2018 13.03.2018
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb 28.02.2018 16.03.2018
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 20.02.2018 08.03.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1020/4, k.o. Trzin 20.02.2018 07.03.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Namera o ustanovitvi služnosti na podlagi neposredne pogodbe 19.02.2018 07.03.2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 15.02.2018 03.03.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo kom. opr. in merilih za odmero komunal.prisp.-II.obr. 05.02.2018 13.02.2018 do 14:00
Prosto uradniško delovno mesto - SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin 25.01.2018 02.02.2018
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 12.01.2018 28.01.2018
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2018 09.01.2018 30.03.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2018 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2018 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 07.12.2017 19.12.2017
Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PGD/PZI/PID dokumentacije- gradnja javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode 06.12.2017 18.12.2017
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - skrajšani postopek 06.12.2017 19.12.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega pri 06.12.2017 19.12.2017
Ponovno javno zbiranje ponudb za izbor izvajalca oglaševanja 21.11.2017 21.12.2017 do 12:00
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 06.11.2017 29.11.2017
Javni razpis - strokovni sodelavec VII/1 pripravnik - pravnik 08.11.2017 13.11.2017
Javno zbiranje ponudb za oddajo lokacij javnih površin in površin v lasti Občine Trzin za postavljanje in upravljanje stalnih objektov in naprav za og 20.10.2017 20.11.2017 do 12:00
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale - skrajšani postopek 06.10.2017 18.10.2017
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin - prva obravnava 06.10.2017 -
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 05.10.2017 21.10.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 05.10.2017 21.10.2017
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine v Občini Trzin za šolsko leto 2017/2018 04.10.2017 27.10.2017
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trzin nadarjenim dijakom in študentom v Občini Trzin za šolsko/študijsko leto 2017/2018: 04.10.2017 27.10.2017
Zbiranje ponudb za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih ali/in zapuščenih vozil 27.09.2017 11.10.2017 do 23:55
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 20.09.2017 05.10.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 15.09.2017 30.09.2017
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Javni razpis za sofinanciranje vrhunskega športa v občini Trzin za leto 2017 24.08.2017 15.09.2017 do 13:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 21.08.2017 05.09.2017
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin (dva prosta uradniška delovna mesta) 09.08.2017 14.08.2017
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ŽUPANA ZA PRAVNE ZADEVE 24.07.2017 01.08.2017
Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto finančnik V 24.07.2017 27.07.2017
Prosto uradniško delovno mesto OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v skupni občinski upravi občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 17.07.2017 20.07.2017
Interni natečaj: OBČINSKI REDAR v skupni občinski upravi občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 10.07.2017 25.07.2017
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR v skupni občinski upravi občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 10.07.2017 25.07.2017
Javno naročilo za obnovo igrišča pri Osnovni šoli Trzin 07.07.2017 27.07.2017 do 12:00
Javno naročilo: Ureditev parkirišča Za hribom za OŠ Trzin 05.07.2017 27.07.2017 do 12:00
Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo objavlja interni natečej za zasedb 29.06.2017 07.07.2017
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje programov veteranskih in drugih organizacij v OT za l.2017 14.06.2017 -
Sklep o imenovanju razpisne komisije za obravnavo vlog iz Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih in drugih organizacij v OT za l.2017 08.06.2017 -
Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin - prva obravnava 31.05.2017 18.10.2017
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 19.05.2017 04.06.2017
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR 10.05.2017 -
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v občini Trzin za leto 2017 27.04.2017 11.05.2017 do 12:00
Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila Občine Trzin - Odsev 24.04.2017 19.05.2017 do 13:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 21.04.2017 06.05.2017
Razpis za prodajo doma na Krku 31.03.2017 28.04.2017 do 12:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 28.02.2017 15.03.2017
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za razpisano delovno mesto "inšpektor" 30.01.2017 -
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem 03.01.2017 19.01.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 03.01.2017 19.01.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 28.10.2016 13.11.2016
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem 10.08.2016 26.08.2016
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Prosto uradniško delovno mesto - SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin 25.01.2018 02.02.2018
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2018 09.01.2018 30.03.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2018 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2018 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis - strokovni sodelavec VII/1 pripravnik - pravnik 08.11.2017 13.11.2017
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine v Občini Trzin za šolsko leto 2017/2018 04.10.2017 27.10.2017
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trzin nadarjenim dijakom in študentom v Občini Trzin za šolsko/študijsko leto 2017/2018: 04.10.2017 27.10.2017
Zbiranje ponudb za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih ali/in zapuščenih vozil 27.09.2017 11.10.2017 do 23:55
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Javni razpis za sofinanciranje vrhunskega športa v občini Trzin za leto 2017 24.08.2017 15.09.2017 do 13:00
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin (dva prosta uradniška delovna mesta) 09.08.2017 14.08.2017
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ŽUPANA ZA PRAVNE ZADEVE 24.07.2017 01.08.2017
Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto finančnik V 24.07.2017 27.07.2017
Prosto uradniško delovno mesto OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v skupni občinski upravi občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 17.07.2017 20.07.2017
Interni natečaj: OBČINSKI REDAR v skupni občinski upravi občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 10.07.2017 25.07.2017
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR v skupni občinski upravi občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 10.07.2017 25.07.2017
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje programov veteranskih in drugih organizacij v OT za l.2017 14.06.2017 -
Sklep o imenovanju razpisne komisije za obravnavo vlog iz Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih in drugih organizacij v OT za l.2017 08.06.2017 -
Javni natečaj: OBČINSKI REDAR 10.05.2017 -
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v občini Trzin za leto 2017 27.04.2017 11.05.2017 do 12:00
Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila Občine Trzin - Odsev 24.04.2017 19.05.2017 do 13:00
Razpis za prodajo doma na Krku 31.03.2017 28.04.2017 do 12:00
Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za razpisano delovno mesto "inšpektor" 30.01.2017 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Javni poziv za posredovanje predlogov-namestnik predsednice OVK 31.07.2018 20.08.2018 do 12:00
Interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR 08.06.2018 16.06.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1244/431 k.o. Trzin 22.05.2018 13.06.2018 do 12:00
Sklep o javni razpravi osnutka predloga Odloka o turistični taksi v Občini Trzin 26.04.2018 28.05.2018
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - REFERENT 23.04.2018 01.05.2018
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - NADZORNIK 23.04.2018 01.05.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest - OBČINSKI REDAR III 14.03.2018 22.03.2018 do 00:00
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1020/4, k.o. Trzin 20.02.2018 07.03.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo objavlja interni natečej za zasedb 29.06.2017 07.07.2017
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Odlok o turistični taksi - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o turistični taksi - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški in izvedbeni del (2SD OPN), dopolnjen osnutek - prva 05.03.2018 13.03.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo kom. opr. in merilih za odmero komunal.prisp.-II.obr. 05.02.2018 13.02.2018 do 14:00
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 07.12.2017 19.12.2017
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - skrajšani postopek 06.12.2017 19.12.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega pri 06.12.2017 19.12.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale - skrajšani postopek 06.10.2017 18.10.2017
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin - prva obravnava 06.10.2017 -
Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin - prva obravnava 31.05.2017 18.10.2017
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 -
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018