Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 01.02.2021
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 10.12.2020 25.12.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 27.11.2020 12.12.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - INŠPEKTOR v MIR 27.11.2020 -
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 26.11.2020 14.12.2020 do 12:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 02.11.2020 17.11.2020
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta-OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v skupni občinski upravi_Medobčinski inšpektorat in redarstvo 27.10.2020 10.11.2020 do 00:00
Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 - skrajšani postopek 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.10.2020 12.11.2020
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 09.10.2020 08.11.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v MIR 06.10.2020 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK - v MIR 28.09.2020 -
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - druga obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.09.2020 18.09.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 27.07.2020 17.08.2020
Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin 27.07.2020 09.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 22.07.2020 11.08.2020
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 13.07.2020 03.08.2020
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR 11.06.2020 -
Rokodelski natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 08.06.2020 01.10.2020
Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - skrajšani postopek 05.06.2020 15.06.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - druga obravnava 05.06.2020 15.06.2020
Javni poziv - JSKD 25.05.2020 03.06.2020 do 12:00
Obvestilo o neuspelem postopku za zasedbo dveh uradniških delovnih mest občinski redar - pripravnik 13.05.2020 -
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 08.05.2020 15.05.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - prva obravnava 08.05.2020 15.05.2020
Spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega načrta Občine Trzin, predlog - druga obravnava 30.04.2020 15.05.2020
Obvestilo o neuspelem internem natečaju MIR - občinski redar 16.04.2020 -
Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN 18.03.2020 06.04.2020 do 10:00
Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil car sharing v Občini Trzin 13.03.2020 06.04.2020 do 12:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VI 10.03.2020 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2020 28.02.2020 30.03.2020 do 12:00
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - druga obravnava 21.02.2020 02.03.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - skrajšani postopek 21.02.2020 02.03.2020
Javno naročilo: Redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Trzin v letih 2020 – 2024 21.02.2020 09.03.2020 do 09:00
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 17.02.2020 09.03.2020
Obvestilo o zaključku javnih natečajev - višji svetovalec župana za prostor in GJS ter svetovalec župana za pravne in splošne zadeve 28.01.2020 -
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanit. dej. v OT za l. 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE TRZIN V LETIH 2020 - 2022 17.12.2019 24.12.2019 do 10:00
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 11.12.2019 31.12.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.11.2019 04.12.2019
Odlok o koncesiji za GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-druga obr. 07.11.2019 22.11.2019
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin-druga obravnava 07.11.2019 22.11.2019
Obvestilo o zaključku javnega natečaja - Svetovalec za inšpekcijsko-redarsko službo 07.11.2019 -
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.10.2019 18.11.2019
Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN 18.10.2019 06.11.2019 do 10:00
Javna razprava predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 10.10.2019 23.10.2019 do 12:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v MIR: SVETOVALEC ZA INŠPEKCIJSKO - REDARSKO SLUŽBO 27.08.2019 04.09.2019 do 00:00
Obvestilo o zaključku javnega natečaja _ višji svetovalec župana za družbene dejavnosti 22.08.2019 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ "inšpektor" 22.08.2019 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ strokovno - tehnično delovno mesto »poslovni sekretar VI« 15.07.2019 -
Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin 08.07.2019 02.09.2019 do 09:00
Fotonatečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Likovni natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč 07.06.2019 28.06.2019 do 10:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.05.2019 30.05.2019
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik 19.03.2019 -
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2019 21.02.2019 29.03.2019 do 12:00
Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo št.: 430-0005/2019: Vzdrževanje javnih gredic na območju občine Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 18.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture 01.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa 01.02.2019 -
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Načrt razsvetljave Občine Trzin 31.01.2019 -
Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 23.01.2019 05.02.2019 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov občine Trzin v letu 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humani. dejavnosti v OT za l. 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Reverzibilna toplotna črpalka voda voda - v odkup 24.09.2018 26.09.2018 do 17:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR 19.09.2018 -
Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 04.09.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 21.08.2018 -
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 16.04.2018 24.04.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občin 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 01.02.2021
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2021 04.01.2021 25.01.2021
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta-OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v skupni občinski upravi_Medobčinski inšpektorat in redarstvo 27.10.2020 10.11.2020 do 00:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2020/2021 19.10.2020 13.11.2020
Javno zbiranje ponudb za oddajo javnih parkirnih površin v najem za storitev souporabe električnih vozil car sharing v Občini Trzin 13.03.2020 06.04.2020 do 12:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VI 10.03.2020 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2020 28.02.2020 30.03.2020 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanit. dej. v OT za l. 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2020 07.01.2020 31.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2020 20.12.2019 20.01.2020
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 11.12.2019 31.12.2019
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne družine za študijsko leto 2019/2020 01.10.2019 30.10.2019
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2019 21.02.2019 29.03.2019 do 12:00
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture 01.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa 01.02.2019 -
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov občine Trzin v letu 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humani. dejavnosti v OT za l. 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN 18.03.2020 06.04.2020 do 10:00
Javno naročilo: Redno vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Trzin v letih 2020 – 2024 21.02.2020 09.03.2020 do 09:00
JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE TRZIN V LETIH 2020 - 2022 17.12.2019 24.12.2019 do 10:00
Javno naročilo: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI RPN - OBVOZNICA TRZIN 18.10.2019 06.11.2019 do 10:00
Javno naročilo: Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin 08.07.2019 02.09.2019 do 09:00
Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč 07.06.2019 28.06.2019 do 10:00
Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo št.: 430-0005/2019: Vzdrževanje javnih gredic na območju občine Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 23.01.2019 05.02.2019 do 12:00
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 02.11.2020 23.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 23.10.2020 12.11.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 27.07.2020 17.08.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 22.07.2020 11.08.2020
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE 13.07.2020 03.08.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 17.02.2020 09.03.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 13.11.2019 04.12.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 28.10.2019 18.11.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.05.2019 30.05.2019
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 10.12.2020 25.12.2020
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 27.11.2020 12.12.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - INŠPEKTOR v MIR 27.11.2020 -
Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani 26.11.2020 14.12.2020 do 12:00
Javno naznanilo na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku 02.11.2020 17.11.2020
Obvestilo o končanem javnem natečaju - OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK v MIR 06.10.2020 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK - v MIR 28.09.2020 -
Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin 27.07.2020 09.11.2020
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR 11.06.2020 -
Rokodelski natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 08.06.2020 01.10.2020
Javni poziv - JSKD 25.05.2020 03.06.2020 do 12:00
Obvestilo o neuspelem postopku za zasedbo dveh uradniških delovnih mest občinski redar - pripravnik 13.05.2020 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju MIR - občinski redar 16.04.2020 -
Obvestilo o zaključku javnih natečajev - višji svetovalec župana za prostor in GJS ter svetovalec župana za pravne in splošne zadeve 28.01.2020 -
Obvestilo o zaključku javnega natečaja - Svetovalec za inšpekcijsko-redarsko službo 07.11.2019 -
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v MIR: SVETOVALEC ZA INŠPEKCIJSKO - REDARSKO SLUŽBO 27.08.2019 04.09.2019 do 00:00
Obvestilo o zaključku javnega natečaja _ višji svetovalec župana za družbene dejavnosti 22.08.2019 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ "inšpektor" 22.08.2019 -
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR _ strokovno - tehnično delovno mesto »poslovni sekretar VI« 15.07.2019 -
Fotonatečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Likovni natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik 19.03.2019 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 18.02.2019 -
Načrt razsvetljave Občine Trzin 31.01.2019 -
Reverzibilna toplotna črpalka voda voda - v odkup 24.09.2018 26.09.2018 do 17:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR 19.09.2018 -
Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 04.09.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 21.08.2018 -
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin - druga obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 - skrajšani postopek 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - prva obravnava 23.10.2020 06.11.2020
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga občinskega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 09.10.2020 08.11.2020
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - druga obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 11.09.2020 18.09.2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin 11.09.2020 18.09.2020
Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - skrajšani postopek 05.06.2020 15.06.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - druga obravnava 05.06.2020 15.06.2020
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - prva obravnava 08.05.2020 15.05.2020
Predlog Statuta Občine Trzin - prva obravnava 08.05.2020 15.05.2020
Spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega načrta Občine Trzin, predlog - druga obravnava 30.04.2020 15.05.2020
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - druga obravnava 21.02.2020 02.03.2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - skrajšani postopek 21.02.2020 02.03.2020
Odlok o koncesiji za GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-druga obr. 07.11.2019 22.11.2019
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin-druga obravnava 07.11.2019 22.11.2019
Javna razprava predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 10.10.2019 23.10.2019 do 12:00
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 16.04.2018 24.04.2018
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018