Razpisi in objave


Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Fotonatečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Likovni natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v MIR: INŠPEKTOR 18.06.2019 26.06.2019
Prosti uradniški delovni mesti v MIR: OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK 18.06.2019 24.06.2019
Odlok o koncesiji za gjs obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-2. obrav. 07.06.2019 18.06.2019
Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč 07.06.2019 28.06.2019 do 10:00
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VI 06.06.2019 11.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 13.05.2019 03.06.2019
Namera za sklenitev neposredne pogodbe 09.05.2019 30.05.2019
Javni razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik 24.04.2019 03.05.2019 do 00:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik 19.03.2019 -
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2019 21.02.2019 29.03.2019 do 12:00
Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo št.: 430-0005/2019: Vzdrževanje javnih gredic na območju občine Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javni razpis: strokovno tehnično delovno mesto za določen čas - Strokovni sodelavec VII/1 21.02.2019 26.02.2019 do 00:00
Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 18.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture 01.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa 01.02.2019 -
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Načrt razsvetljave Občine Trzin 31.01.2019 -
Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 23.01.2019 05.02.2019 do 12:00
Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 21.12.2018 14.01.2019
Prosto uradniško delovno mesto v MIR: Svetovalec za inšpekcijsko-redarsko službo-PRIPRAVNIK 12.12.2018 15.12.2018 do 00:00
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - INŠPEKTOR 22.11.2018 02.12.2018 do 00:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov občine Trzin v letu 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humani. dejavnosti v OT za l. 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Reverzibilna toplotna črpalka voda voda - v odkup 24.09.2018 26.09.2018 do 17:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR 19.09.2018 -
Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 04.09.2018 -
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 31.08.2018 05.09.2018
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 29.08.2018 30.08.2018 do 08:00
Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 21.08.2018 -
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Javni poziv za posredovanje predlogov-namestnik predsednice OVK 31.07.2018 20.08.2018 do 12:00
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb 05.07.2018 26.07.2018
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Odlok o turistični taksi - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR 08.06.2018 16.06.2018
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1244/431 k.o. Trzin 22.05.2018 13.06.2018 do 12:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 10.05.2018 31.05.2018
Sklep o javni razpravi osnutka predloga Odloka o turistični taksi v Občini Trzin 26.04.2018 28.05.2018
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - REFERENT 23.04.2018 01.05.2018
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - NADZORNIK 23.04.2018 01.05.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o turistični taksi - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 16.04.2018 24.04.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 21.03.2018 11.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest - OBČINSKI REDAR III 14.03.2018 22.03.2018 do 00:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 09.03.2018 25.03.2018
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški in izvedbeni del (2SD OPN), dopolnjen osnutek - prva 05.03.2018 13.03.2018
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb 28.02.2018 16.03.2018
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 20.02.2018 08.03.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1020/4, k.o. Trzin 20.02.2018 07.03.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Namera o ustanovitvi služnosti na podlagi neposredne pogodbe 19.02.2018 07.03.2018
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 15.02.2018 03.03.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo kom. opr. in merilih za odmero komunal.prisp.-II.obr. 05.02.2018 13.02.2018 do 14:00
Prosto uradniško delovno mesto - SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin 25.01.2018 02.02.2018
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 12.01.2018 28.01.2018
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2018 09.01.2018 30.03.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2018 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2018 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 07.12.2017 19.12.2017
Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PGD/PZI/PID dokumentacije- gradnja javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode 06.12.2017 18.12.2017
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - skrajšani postopek 06.12.2017 19.12.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega pri 06.12.2017 19.12.2017
Ponovno javno zbiranje ponudb za izbor izvajalca oglaševanja 21.11.2017 21.12.2017 do 12:00
Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup 06.11.2017 29.11.2017
Javni razpis - strokovni sodelavec VII/1 pripravnik - pravnik 08.11.2017 13.11.2017
Javno zbiranje ponudb za oddajo lokacij javnih površin in površin v lasti Občine Trzin za postavljanje in upravljanje stalnih objektov in naprav za og 20.10.2017 20.11.2017 do 12:00
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale - skrajšani postopek 06.10.2017 18.10.2017
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin - prva obravnava 06.10.2017 -
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 05.10.2017 21.10.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 05.10.2017 21.10.2017
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine v Občini Trzin za šolsko leto 2017/2018 04.10.2017 27.10.2017
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trzin nadarjenim dijakom in študentom v Občini Trzin za šolsko/študijsko leto 2017/2018: 04.10.2017 27.10.2017
Zbiranje ponudb za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih ali/in zapuščenih vozil 27.09.2017 11.10.2017 do 23:55
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 20.09.2017 05.10.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 15.09.2017 30.09.2017
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Javni razpis za sofinanciranje vrhunskega športa v občini Trzin za leto 2017 24.08.2017 15.09.2017 do 13:00
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 21.08.2017 05.09.2017
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin (dva prosta uradniška delovna mesta) 09.08.2017 14.08.2017
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ŽUPANA ZA PRAVNE ZADEVE 24.07.2017 01.08.2017
Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto finančnik V 24.07.2017 27.07.2017
Prosto uradniško delovno mesto OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v skupni občinski upravi občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 17.07.2017 20.07.2017
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Prosti uradniški delovni mesti v MIR: OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK 18.06.2019 24.06.2019
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VI 06.06.2019 11.06.2019
Javni razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik 24.04.2019 03.05.2019 do 00:00
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2019 21.02.2019 29.03.2019 do 12:00
Javni razpis: strokovno tehnično delovno mesto za določen čas - Strokovni sodelavec VII/1 21.02.2019 26.02.2019 do 00:00
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture 01.02.2019 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa 01.02.2019 -
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 31.01.2019 25.02.2019
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov občine Trzin v letu 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev,klubov,zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,športa in humani. dejavnosti v OT za l. 2019 27.09.2018 19.10.2018 do 12:00
Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 24.09.2018 23.10.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/431, k.o. Trzin 20.04.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje humanitarnih dejavnosti in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti - najemnine in prejemniki sredstev 05.03.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dej. in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje športa in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Sklep o imenovanju Razpisne komisije za področje kulture in prejemniki sredstev 21.02.2018 -
Prosto uradniško delovno mesto - SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin 25.01.2018 02.02.2018
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2018 09.01.2018 30.03.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2018 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2018 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v OT 09.01.2018 30.01.2018 do 12:00
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Trzin za leto 2018 12.12.2017 11.01.2018
Javni razpis - strokovni sodelavec VII/1 pripravnik - pravnik 08.11.2017 13.11.2017
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje vrhunskega športa v Občini Trzin za leto 2017 20.10.2017 -
Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine v Občini Trzin za šolsko leto 2017/2018 04.10.2017 27.10.2017
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trzin nadarjenim dijakom in študentom v Občini Trzin za šolsko/študijsko leto 2017/2018: 04.10.2017 27.10.2017
Zbiranje ponudb za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih ali/in zapuščenih vozil 27.09.2017 11.10.2017 do 23:55
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - občinski redar 12.09.2017 -
Javni razpis za sofinanciranje vrhunskega športa v občini Trzin za leto 2017 24.08.2017 15.09.2017 do 13:00
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
Obvestilo o neuspelem internem natečaju - občinski redar 09.08.2017 -
OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, Mengeška 9, 1236 Trzin (dva prosta uradniška delovna mesta) 09.08.2017 14.08.2017
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ŽUPANA ZA PRAVNE ZADEVE 24.07.2017 01.08.2017
Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto finančnik V 24.07.2017 27.07.2017
Prosto uradniško delovno mesto OBČINSKI REDAR - PRIPRAVNIK v skupni občinski upravi občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 17.07.2017 20.07.2017
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Javno naročilo: Dobava in montaža certificiranih otroških igral in pripadajočih podlog proti poškodbam v okviru operacije: Ureditev otroških igrišč 07.06.2019 28.06.2019 do 10:00
Javno naročilo št.: 430-0006/2019: Vzdrževanje javnih drevoredov na območju naselja Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo št.: 430-0005/2019: Vzdrževanje javnih gredic na območju občine Trzin za leto 2019 in leto 2020 21.02.2019 27.02.2019 do 15:00
Javno naročilo: Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 23.01.2019 05.02.2019 do 12:00
Javno naročilo: Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice 1-8 v Trzinu 27.06.2018 27.07.2018 do 12:00
Javno naročilo:Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in sočasna nova gradnja fekalne kanalizacije na makadamskem zaključku Mlakarjeve ulice 71-78 13.06.2018 02.07.2018 do 12:00
Javno naročilo - Vzdrževanje javnih zelenic na območju občine Trzin v obdobju 2018-2022 08.03.2018 05.04.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Obnova igrišča pri OŠ Trzin 21.02.2018 20.03.2018 do 12:00
Obvestilo o objavi javnega naročila Preureditev treh križišč v OIC Trzin 15.01.2018 15.02.2018 do 12:00
Vabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije - ureditev dela Mlakarjeve ulice LZ 074221 v Trzinu 12.01.2018 23.01.2018
Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PGD/PZI/PID dokumentacije- gradnja javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode 06.12.2017 18.12.2017
Ponovno javno zbiranje ponudb za izbor izvajalca oglaševanja 21.11.2017 21.12.2017 do 12:00
Javno zbiranje ponudb za oddajo lokacij javnih površin in površin v lasti Občine Trzin za postavljanje in upravljanje stalnih objektov in naprav za og 20.10.2017 20.11.2017 do 12:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Fotonatečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Likovni natečaj na temo ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ 24.06.2019 24.10.2019
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v MIR: INŠPEKTOR 18.06.2019 26.06.2019
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik 19.03.2019 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju - Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 18.02.2019 -
Načrt razsvetljave Občine Trzin 31.01.2019 -
Javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe 21.12.2018 14.01.2019
Prosto uradniško delovno mesto v MIR: Svetovalec za inšpekcijsko-redarsko službo-PRIPRAVNIK 12.12.2018 15.12.2018 do 00:00
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - INŠPEKTOR 22.11.2018 02.12.2018 do 00:00
Reverzibilna toplotna črpalka voda voda - v odkup 24.09.2018 26.09.2018 do 17:00
Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR 19.09.2018 -
Obvestilo o neuspelem postopku objave - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 04.09.2018 -
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 31.08.2018 05.09.2018
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto v MIR: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - PRIPRAVNIK 29.08.2018 30.08.2018 do 08:00
Obvestilo o končanem javnem natečaju za uradniško delovno mesto "referent" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 21.08.2018 -
Obvestilo o končanem internem natečaju za DM "občinski redar" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0008/2018) 09.08.2018 -
Obvestilo o končanem javnem natečaju za DM "nadzornik" v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (110-0005/2018) 07.08.2018 -
Javni poziv za posredovanje predlogov-namestnik predsednice OVK 31.07.2018 20.08.2018 do 12:00
Interni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR 08.06.2018 16.06.2018
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1244/431 k.o. Trzin 22.05.2018 13.06.2018 do 12:00
Sklep o javni razpravi osnutka predloga Odloka o turistični taksi v Občini Trzin 26.04.2018 28.05.2018
Obvestilo o zaključenem postopku izbire - svetovalec za pravne zadeve - pripravnik 26.04.2018 -
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - REFERENT 23.04.2018 01.05.2018
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - NADZORNIK 23.04.2018 01.05.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 22.03.2018 13.04.2018
Obvestilo o objavi javnih dražb za prodajo nepremičnine parc. št. 1244/256 in 866/22, obe k.o. Trzin 20.03.2018 11.04.2018
Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest - OBČINSKI REDAR III 14.03.2018 22.03.2018 do 00:00
Javna dražba za prodajo nepremičnine, parc. št. 1020/4, k.o. Trzin 20.02.2018 07.03.2018
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem - ponovljena dražba 20.02.2018 -
Obvestilo o objavi Javnih dražb za prodajo nepremičnine 19.01.2018 06.02.2018 do 10:00
Javna dražba za oddajo tržnega stanovanja Občine Trzin v najem 19.01.2018 07.02.2018 do 12:00
Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja 11.01.2018 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Odlok o koncesiji za gjs obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-2. obrav. 07.06.2019 18.06.2019
Odlok o turistični taksi - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - druga obravnava 08.06.2018 19.06.2018
Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o turistični taksi - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava 16.04.2018 24.04.2018
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 16.04.2018 24.04.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški in izvedbeni del (2SD OPN), dopolnjen osnutek - prva 05.03.2018 13.03.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo kom. opr. in merilih za odmero komunal.prisp.-II.obr. 05.02.2018 13.02.2018 do 14:00
Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del 07.12.2017 19.12.2017
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - skrajšani postopek 06.12.2017 19.12.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega pri 06.12.2017 19.12.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale - skrajšani postopek 06.10.2017 18.10.2017
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin - prva obravnava 06.10.2017 -
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Stališča do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 22.02.2019 -
Ponovna javna razgrnitev 30.05.2018 29.06.2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 22.05.2018 29.06.2018
Javna razgrnitev 2SD OPN in SPRO 28.03.2018 30.04.2018